Czy w szkołach niepublicznych istnieje obowiązek przeprowadzania nadzoru pedagogicznego?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe

Prowadzę szkołę podstawową specjalną i gimnazjum specjalne. Są to szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzone przez osobę prawną lub fizyczną.

Czy posiadamy obowiązek prowadzenia nadzoru pedagogicznego, a jeżeli tak to w jakim zakresie?

Odpowiedź:

Dyrektor szkoły niepublicznej jest zobligowany do sprawowania nadzoru pedagogicznego, niezbędne do zajmowania stanowiska dyrektora w szkole niepublicznej są kwalifikacje pedagogiczne upoważniające do sprawowania nadzoru pedagogicznego w myśl przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.) – dalej r.n.p.

Uzasadnienie:

Obowiązujące akty prawne dotyczące sprawowania nadzoru pedagogicznego to art. 33 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o., oraz § 1-19 r.n.p. Obowiązki dyrektora szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego wynikają z zakresu sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołą tego typu przez kuratora oświaty. Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jest realizowany przez wykonywanie czynności w zakresie określonym w art. 33 ust. 2 u.s.o., w trybie planowych lub doraźnych działań, wynikających  z potrzeb szkoły i w szczególności dotyczących :

- zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami;

- realizacji podstaw programowych  i ramowych planów nauczania;

- przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

- przestrzeganie statutu szkoły;

- przestrzeganie praw dziecka i praw ucznia oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach;

- zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.

Bożena Barszczewska, autorka współpracuje z publikacją Prawo Oświatowe

Odpowiedzi udzielono 11 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 18 sierpnia 2014 r.