Czy ucznia realizującego nauczanie indywidualne można zwolnić z nauki religii lub etyki?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe

Według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach, szkoła musi zapewnić uczniom naukę religii, etyki lub etyki i religii. Czy w przypadku nauczania indywidualnego w szkole ponadgimnazjalnej (liceum) istnieje możliwość zwolnienia z ww. przedmiotów? I na jakiej podstawie? Jaka jest procedura w przypadku zwolnienia z zajęć?

Odpowiedź:

Nauczanie indywidualne nie obejmuje zajęć z religii i etyki, w indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych ucznia.

Uzasadnienie:

Dla ucznia, któremu stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły organizowane jest nauczanie indywidualne. Tryb i zasady organizowania nauczania indywidualnego regulują przepisy art. 71b ust. 1a, 5c-8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. Nr 175, poz. 1086) - dalej r.n.i.

Zgodnie z treścią § 5 ust. 1 r.n.i. w nauczaniu indywidualnym realizowane są treści wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły. Podstawa programowa kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 z późn. zm.) nie obejmuje religii. Religia nie jest zaliczana do grupy obowiązkowych zajęć edukacyjnych w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204) - dalej r.p.n. W wyjaśnieniu MEN z dnia 8 marca 2012 r. (www.men.gov.pl) stwierdzono: "Ramowe plany nauczania dla poszczególnych typów szkół zostały określone w formie odrębnych załączników do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. r.p.n. Cała treść każdego załącznika stanowi zatem kompletny, odrębny ramowy plan nauczania dla danego typu szkoły. Każdy ramowy plan nauczania dla danego typu szkoły zawiera zajęcia o różnym charakterze: po pierwsze takie zajęcia, których wymiar jest określony wprost w danym ramowym planie nauczania, po drugie takie zajęcia, których wymiar określają inne rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Pierwsza grupa zajęć to obowiązkowe zajęcia edukacyjne (i zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych). Do drugiej grupy zajęć należą: religia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język regionalny, zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych oraz szkołach mistrzostwa sportowego".

Bożena Barszczewska, autorka współpracuje z publikacją Prawo Oświatowe

Odpowiedzi udzielono 21 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 21 sierpnia 2014 r.