Tak. Instrukcje określające zasady i tryb postępowania z dokumentacją przez samorządowe jednostki organizacyjne wymagają zatwierdzenia przez archiwum państwowe, na co wskazuje nam przepis art. 6  ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698 z późn. zm.). Więcej w Serwisie Samorządowym LEX>>