Czy zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z dnia 21 grudnia 2010 r. dotyczącym m.in. jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli w podstawie "13" pensji za 2010 r. (wypłacanej w 2011 r.) należy doliczyć dodatek uzupełniający wypłacony w styczniu 2010 r.?
Czy ten, który zostanie wypłacony w styczniu 2011 r.?
lo
Przy ustalaniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczyciela za rok 2010 należy uwzględnić dodatek uzupełniający wypłacony nauczycielowi w styczniu 2010 r.
Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – dalej KN, nauczycielowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zasady nabywania oraz ustalania wysokości przedmiotowego wynagrodzenia określono w ustawie z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym (Dz. U. Nr 160, poz. 1080 z późn. zm.) – dalej u.d.w.r. Zgodnie z art. 4 ust. 1 u.d.w.r. dodatkowe wynagrodzenie roczne ustala się w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy.
W świetle rozwiązania zawartego w art. 4 ust. 1 u.d.w.r. przy obliczeniu wysokości dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczyciela uwzględnia się wynagrodzenie i inne świadczenia - przyjęte do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71, poz. 737 z późn. zm.) – dalej r.w.e.u. Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 8 w związku z § 6 ust. 1 r.w.e.u. w ekwiwalencie za urlop wypoczynkowy nauczyciela uwzględnia się jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 KN. W świetle ustawowej zasady zawartej w przywołanym powyżej art. 4 ust. 1 u.d.w.r. (która przesądza o tym, iż ustalając dodatkowe wynagrodzenie roczne uwzględnia się wynagrodzenie wypłacone w roku za który przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne) w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym nauczyciela za rok 2010 należy uwzględnić dodatek uzupełniający wypłacony mu w styczniu 2010 r., a więc dodatek uzupełniający za rok 2009.

Łukasz Pater