Czy przy ocenie pracy dyrektora organ prowadzący musi brać pod uwagę ocenę cząstkową organu nadzoru pedagogicznego i ocenę wystawioną w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego?


Tak. Oceny pracy dyrektora szkoły dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
Odpowiednio do § 8 ust. 2 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1066 z późn. zm.) - dalej r.o.p.n., kryterium oceny dyrektora szkoły stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6, 7 i 42 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, oraz art. 4 i 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o., ustalony w wyniku sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz nadzoru w zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
Ocenę pracy dyrektora szkoły stanowi ocena realizacji, między innymi, zadań z art. 39 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 u.s.o., z art. 39 ust. 1 pkt 2 u.s.o., z art. 7 ust. 2 pkt 1 i 4 KN oraz innych, wynikających z przepisów szczególnych.
Oceny pracy dyrektora szkoły, na podstawie art. 6a ust. 6-7 KN, dokonuje organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny po zasięgnięciu opinii rady szkoły i zakładowych organizacji związkowych działających w tej szkole. Opinie powinny zostać wyrażone na piśmie.
Oceny cząstkowej w zakresie realizacji zadań określonych w art. 39 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 u.s.o. oraz art. 7 ust. 2 pkt 5 KN dokonuje organ prowadzący szkołę, realizację zadań, o których mówi się w art. 4 i art. 39 ust. 1 pkt 2 i 7 u.s.o. oraz w art. 7 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 2 KN dokonuje organ nadzoru pedagogicznego. W zakresie zaś realizacji zadań opisanych w art. 39 ust. 1 pkt 1, 3, 4 i 6 u.s.o. oraz w art. 6 i art. 7 ust. 2 pkt 2, 3, 4 KN dokonują wspólnie, w porozumieniu, organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego. Decyzję ostateczną podejmuje organ prowadzący szkołę.

Bożena Barszczewska