Pytanie
Czy przewodnicząca zakładowych związków zawodowych może wywieszać imienne listy członków związku na ogólnodostępnej w szkole tablicy ogłoszeń?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 3 lutego 2012 r.
Przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) – dalej u.o.d.o., odnoszą się również do zbiorów danych osobowych gromadzonych przez związki zawodowe. W związku z tym pełne zastosowanie znajdą w tym przypadku postanowienia art. 23 i 27 u.o.d.o. należy zwrócić uwagę zwłaszcza na art. 27 u.o.d.o., który dane o przynależności związkowej kwalifikuje jako dane osobowe wrażliwe. Dane wrażliwe podlegają szczególnym zasadom ochrony i przetwarzania. Przetwarzanie tych danych (w tym ich udostępnianie, publikowanie) możliwe jest tylko w przypadkach wyszczególnionych w art. 27 ust. 2 u.o.d.o. W odniesieniu do danych osobowych dotyczących przynależności związkowej zastosowanie znajdą w szczególności art. 27 ust. 2 pkt 1 i 4 u.o.d.o., według których przetwarzanie przedmiotowych danych możliwe jest w następujących przypadkach:
a) po uzyskaniu zgody osoby, której dane te dotyczą;
b) gdy jest to niezbędne do wykonywania statutowych zadań związkowych.
Ponadto, relacjach związek zawodowy – pracodawca udostępnianie danych osobowych członków związku zawodowego możliwe jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z późn. zm.) – dalej u.z.z. (por. art. 30 ust. 21, art. 31 i 32 u.z.z.).
W świetle powyższego umieszczanie listy członków związku zawodowego na tablicy ogłoszeń jest niedopuszczalne (chyba, że na powyższe zgodę wyrazili członkowie tego związku).
Magdalena Sender