W jakim terminie należy powiadomić gminę, której mieszkańcem jest dziecko uczęszczające do przedszkola niepublicznego na terenie innej gminy, aby gmina była obowiązana do refundacji dotacji (art. 80 i 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. - dalej: u.s.o.)?
Czy gmina dotująca winna to uczynić do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji?

Przepisy u.s.o., nie określają terminu przedłożenia informacji w przedmiotowej kwestii.
Z treści art. 90 ust. 2c u.s.o. wynika, że jeżeli do przedszkola uczęszcza uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem jest ten uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b u.s.o., do wysokości iloczynu kwoty wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę ustalenia wysokości dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia i wskaźnika procentowego ustalonego na potrzeby dotowania niepublicznych przedszkoli w gminie zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji. W przypadku braku niepublicznego przedszkola na terenie gminy zobowiązanej do pokrycia kosztów udzielonej dotacji, gmina ta pokrywa koszty udzielonej dotacji w wysokości równej 75% wydatków bieżących stanowiących w gminie dotującej podstawę udzielenia dotacji dla przedszkoli niepublicznych w przeliczeniu na jednego ucznia. Warunkiem uzyskania dotacji przez przedszkole niepubliczne jest podanie organowi gminy przez osobę prowadzącą planowanej liczby uczniów nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Termin 30 września uzasadniony jest przede wszystkim koniecznością zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie jednostki obowiązanej do udzielenia dotacji. Gmina zobowiązana do refundacji dotacji, na podstawie wspomnianego przepisu art. 90 ust. 2c u.s.o. znajduje się w trudniejszej sytuacji, z uwagi na ewentualną konieczność refundacji bez równoczesnego obowiązku ze strony gminy dotującej do udzielenia w terminie do 30 września informacji o dzieciach, będących mieszkańcami gminy zobowiązanej do refundacji, a uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy dotującej. Dlatego też powiadomienie gminy zobowiązanej do refundacji dotacji przez gminę dotującą o dzieciach uczęszczających do przedszkola na jej terenie przed 30 września byłoby jak najbardziej wskazane. Gminy zainteresowane tą kwestią często zawierają również miedzy sobą porozumienia regulujące kwestie techniczne – w tym terminy udzielania informacji.

Agata Piszko