Zatrudniamy za zgodą kuratorium osobę bez kwalifikacji pedagogicznych i wykształcenia pedagogicznego na stanowisku wychowawcy na czas określony (do dnia 29 czerwca 2012 r. na pół etatu (10/24 godziny) w niedziele).

W czasie ferii zimowych w 2012 r. była na urlopie wypoczynkowym (22 stycznia 2012 r. i 29 stycznia 2012 r.). Wykorzystano 8 godzin zaległego urlopu za 2011 r. i 12 godzin z puli urlopowej za 2012 r. według przepisów Kodeksu pracy.
Łącznie wyszło 14 dni wolnych od pracy.
Czy po wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego według powyższego wymiaru pracownik jest uprawniony do otrzymania świadczenia socjalnego (wczasy pod gruszą), jeśli regulamin ZFŚS placówki wskazuje, że osoby zatrudnione na czas określony są uprawnione do ww. świadczenia?
Czy wykorzystanie części urlopu z puli za niewykorzystany urlop wypoczynkowy za 2011 r. nie ogranicza tej możliwości?

Szczegółowe warunki nabywania przez pracowników świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych określone powinny zostać w postanowieniach regulaminu. Zasada ta wynika z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 592). Wobec tego – uprawnienia pracownika do danego świadczenia finansowanego ze środków funduszu powinny zostać ustalone na podstawie obowiązującego u pracodawcy regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Z reguły postanowienia regulaminów funduszy socjalnych zawierają ogólny zapis, iż dofinansowanie do wypoczynku przysługuje pracownikom, których nieobecność w pracy z tytułu urlopu wypoczynkowego obejmuje co najmniej 14 dni kalendarzowych łącznie z dniami wolnymi od pracy. Zazwyczaj też przepisy regulaminów nie stawiają wymogu, że chodzi o wykorzystanie urlopu tylko z tego roku kalendarzowego, w którym pracownik ubiega się o świadczenie.
Jeśli obowiązujący u Państwa regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych normuje sprawy "wczasów pod gruszą" w sposób ogólny, bez żadnego odniesienia do kwestii stawianych w treści pytania, to w mojej ocenie nie ma podstaw do odmowy wypłacenia pracownikowi świadczenia z ww. względów. Oczywiście należy mieć na względzie, iż przyznanie świadczenia uzależnia się od sytuacji rodzinnej, życiowej i materialnej pracownika ubiegającego się o przyznanie świadczenia z funduszu socjalnego.

Odpowiedź na pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC>>