Pytanie
Czy pracownik administracji zatrudniony na 1/2 etatu w indywidualnym czasie pracy może jednocześnie w tym samym dniu np. 4 godz. pracować i 2 godz. korzystać z urlopu wypoczynkowego?
Czy ww. pracownik może pracować jednego dnia 10 godzin?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2012 r.
Zgodnie z art. 142 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., na pisemny wniosek pracownika pracodawca może ustalić indywidualny rozkład jego czasu pracy w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty.
Czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.
Indywidualny rozkład czasu pracy może polegać jedynie na zmianie godzin rozpoczynania i kończenia pracy, względnie także na wprowadzeniu przerwy w pracy w wymiarze nieprzekraczającym 60 minut. Nie może natomiast dochodzić do sytuacji, gdy pracownik w indywidualnym czasie pracy pracować będzie 10 godzin na dobę, gdy normą jest praca 8- godzinna.
Zgodnie z art. 1542 k.p. przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego pracownikom zatrudnionym na część etatu ma zastosowanie zasada, że urlopu udziela się pracownikowi na dni pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w tym dniu.
Jeśli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy urlopu udziela się w dniach, lecz rozlicza się ten urlop w godzinach. Przy udzielaniu urlopu obowiązuje zasada, że 1 dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.
W przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest na 1/2 etatu urlopu należy mu udzielić na dni, które są dla niego dniami pracy. Jeden dzień urlopu odpowiada dobowemu wymiarowi czasu pracy tego pracownika w tym dniu - w tym przypadku 4 godzinom.
Przy udzielaniu pracownikom urlopów wypoczynkowych, należy więc przede wszystkim rozróżnić dwa pojęcia dnia urlopowego:
1. urlop w rozumieniu definicji kodeksowej i
2. urlop w rozumieniu pracownika.
Dlatego też takiemu pracownikowi urlop zawsze jest rozliczany w godzinach, co oznacza, że może dojść do sytuacji, gdy pracownik będzie w danym dniu pracował 4 godziny, a 2 będzie na urlopie wypoczynkowym.
Marta Handzlik