Wygrałem konkurs na stanowisko dyrektora w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym prowadzonym przez starostwo powiatowe. Do konkursu przystąpiłem jako osoba nie będąca nauczycielem, gdyż od 7 lat pracuje na stanowisku kierowniczym w innej placówce nie podlegającej oświacie. Poprzednio pracowałem w placówce oświatowej i posiadam status nauczyciela mianowanego (od 2001 r.). Zgodnie z obecnymi przepisami nie utraciłem prawa do wykonywania zawodu nauczyciela.
Czy organ prowadzący może zatrudnić mnie z dniem 1 września 2010 r., jako dyrektora - nauczyciela z możliwością sprawowania nadzoru pedagogicznego?
Według mojej opinii organ prowadzący nie może zatrudnić takiej osoby, jako dyrektora - nauczyciela z możliwością sprawowania nadzoru pedagogicznego.
Wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek, uwzględniając w szczególności kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub placówce, przygotowanie w zakresie zarządzania, ocenę pracy i spełnianie warunków zdrowotnych do zajmowania stanowiska kierowniczego określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436) - dalej r.w.d.s. Generalnie stanowisko dyrektora szkoły lub placówki może zajmować osoba, która spełnia warunki określone w § 1 r.w.d.s. Z treści pytania wynika, że omawiana osoba nie spełniała tych warunków. Jednak w związku z tym, że spełniała warunki określone w § 5 r.w.d.s. mogła przystąpić do konkursu na stanowisko dyrektora, jako osoba niebędąca nauczycielem. Proszę zwrócić uwagę, że w art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – dalej u.s.o. zostało określone, że szkołą lub placówką może kierować osoba niebędąca nauczycielem powołana na stanowisko dyrektora przez organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Jednak taka osoba nie może sprawować nadzoru pedagogicznego. W przypadku powołania takiej osoby na stanowisko dyrektora nadzór pedagogiczny sprawuje nauczyciel zajmujący inne stanowisko kierownicze w szkole lub placówce (art. 36 ust. 2a u.s.o.). Jak zatem z tego wynika organ prowadzący nie może zatrudnić takiej osoby, jako dyrektora- nauczyciela z możliwością sprawowania nadzoru pedagogicznego.

Krzysztof Lodziński