Nauczyciel kontraktowy przebywał na urlopie macierzyńskim oraz wychowawczym od dnia 29 listopada 2008 do 19 czerwca 2009 r. (zdał egzamin na nauczyciela kontraktowego w lipcu 2008 r.) Aby mógł złożyć wniosek o staż na nauczyciela mianowanego musi przepracować 2 lata.
Czy okres, podczas którego przebywał na urlopach wlicza się do okresu pracy i we wrześniu 2010 r. może złożyć wniosek o staż na nauczyciela mianowanego?

Nauczycielka będzie mogła rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego w 2010 r., ale sprawę warto również skonsultować z kuratorium oświaty.
Zgodnie  z przepisem art. 9d ust. 4 ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) - dalej KN, nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.
Ponieważ przepisy KN nie definiują, co należy rozumieć przez "przepracowanie w szkole" a powołany przepis nie wskazuje okresów nieświadczenia pracy, które nie byłyby zaliczane odpowiednio do dwuletniego i rocznego okresu pracy w szkole, należy przyjąć, iż określenie "po przepracowaniu w szkole" oznacza okres zatrudnienia w szkole. Przepracowanie w szkole dwóch lat bądź roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego liczone jest zatem jako okres pozostawania w stosunku pracy a nie faktycznego świadczenia pracy.
Sytuacja, w której przepisy jednoznacznie nie definiują terminu "przepracowanie w szkole" oznacza również, że każdy przypadek wątpliwości w przedmiotowej sprawie należałoby rozstrzygnąć indywidualnie.
Dlatego, tak jak i w przypadku jakichkolwiek innych wątpliwości dotyczących awansu, wymagających rozstrzygnięcia prawnego, należy zawrócić się z prośbą o rozstrzygnięcie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. Ponieważ zgodnie z przepisami art. 9h ust. 1 pkt 1 KN nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół - sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Jan Chojnacki