Nauczyciel zatrudniony był w naszej szkole w pełnym wymiarze czasu pracy. Za jego zgodą i zgodą jednostki nadrzędnej od 1 września 2009 r. będzie pracował w innej szkole. Ale w naszej szkole będzie miał umowę na czas określony w niepełnym wymiarze czasu pracy 8/18 godzin zajęć dydaktycznych.
Czy przysługuje mu dodatek stażowy w naszej szkole, skoro to będzie jego druga praca?

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 


Nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy.
Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.
Jednakże, jeśli nauczyciel pozostaje w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć, do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się okresy zatrudnienia z każdego stosunku pracy.
Z pytania nie wynika, czy nauczyciel pozostając jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy zatrudniony jest w wymiarze łącznie nieprzekraczjacym obowiązującego go wymiaru zajęć.
Jeśli wymiar łączny nie przekracza obowiązującego go wymiaru należy zsumować wszystkie okresy zatrudnienia. Jeśli przekracza - należy naliczyć dodatek w każdym miejscu pracy osobno. Nie zmienia to jednak faktu, ze dodatek ów należy się nauczycielowi w każdej szkole.

Marta Handzlik