Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.
W przypadku korzystania przez nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia przez cały rok nauczycielowi temu nie przysługuje prawo ubiegania się o udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego za ten rok. W wyroku z dnia 10 lutego 1988 r. (wyrok SN z dnia 10 lutego 1988 r. I PR 7/88) Sąd Najwyższy stwierdził, iż urlop wypoczynkowy i urlop zdrowotny mają w rzeczywistości zbieżne cele: regenerację sił pracownika. Nie można z dwóch urlopów korzystać w tym samym czasie. Jeśli pracownik przez czas zatrudnienia przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia, to nie może się za ten okres domagać urlopu wypoczynkowego, gdyż prawo do niego zostało skonsumowane przez wykorzystanie urlopu zdrowotnego.
Wobec powyższego nauczycielowi nie należy się urlop w grudniu, a dopiero w styczniu, a dokładnie w terminie kolejnych ferii szkolnych.

Marta Handzlik