Nauczyciel zatrudniony przez mianowanie, został przeniesiony z gimnazjum do innej szkoły na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN. Jednocześnie pozostał w tej szkole na 8/18 etatu.
Czy w gimnazjum należy mu się dodatek stażowy?
Czy powinien otrzymać świadectwo pracy w gimnazjum za dotychczasowy okres pracy?

Szczegółowe zasady przyznawania dodatku za wysługę lat określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.) - dalej r.w.m.w.n. Zgodnie z rozwiązaniami zawartymi w § 7 ust. 1-3 r.w.m.w.n. do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat nauczyciela, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy, oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Zasadą jest, iż nauczycielowi pozostającemu jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy, okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat, ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Z wyjątkiem od tej zasady mamy do czynienia w sytuacji, gdy nauczyciel pozostaje w stosunku pracy jednocześnie w kilku szkołach, w wymiarze łącznie nieprzekraczającym, obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć. Wówczas do okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat w każdej ze szkół wlicza się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia. Do okresu zatrudnienia, uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia.

Kontynuacja stosunku pracy, przenoszonego nauczyciela, w odniesienie do sytuacji wskazanej w pytaniu skutkuje tym, iż brak jest podstaw do wydania nauczycielowi świadectwa pracy. Jest ono bowiem wydawane jedynie w przypadku ustania stosunku pracy. Natomiast dalsza praca na rzecz szkoły, w której nauczyciel był zatrudniony przed przeniesieniem wymaga nawiązania nowego stosunku pracy.
W świetle powyższego należy uznać, iż nauczycielowi wskazanemu w pytaniu do stażu pracy od którego uzależniona jest wysokość dodatku za wysługę lat należy zaliczyć:
1) w szkole do której został przeniesiony - okres zatrudnienia w ramach trwającego w tej szkole stosunku pracy (łącznie z tą częścią tego okresu która przypada na czas zatrudnienia w gimnazjum),
2) w gimnazjum - okres zatrudnienia jedynie od momentu zawarcia umowy na 8/18 tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
Odpowiedź na pytanie czy w gimnazjum nauczycielowi należy się dodatek za wysługę lat wymaga uzupełnienia pytania o następujące informacje:
- którą ze szkół nauczyciel wskazał jako podstawowe miejsce pracy,
- od kiedy nauczyciel jest zatrudniony w wymiarze 8/18 tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,
- czy poza wykazanymi w pytaniu okresami zatrudniania nauczyciel legitymuje się innymi okresami które, mogą zostać wliczone do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Łukasz Pater