Czy nauczycielowi, który 24 czerwca 2012 r. skończył 54 lata, legitymuje się 30 letnim okresem zatrudnienia, w tym ponad 20 letnim okresem pracy nauczycielskiej można udzielić urlopu dla poratowania zdrowia?

Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich - dwudziestopięcioletni okres zatrudnienia, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym mogą - po rozwiązaniu na swój wniosek stosunku pracy - przejść na emeryturę.
Zgodnie z art. 73 KN nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.
Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.
Ograniczenie możliwości skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia lub czasu jego trwania nie zależy od rodzaju emerytury, z jakiej nauczyciel ma prawo skorzystać.
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2003 r. (wyrok SN z dnia 4 grudnia 2003 r. I PK 72/03, OSNP 2004, nr 21, poz. 366) ograniczenie możliwości skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia nie zależy od nabycia przez nauczyciela prawa do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej w trybie art. 88 ust. 1 KN.
Oznacza to, że spełnienie przez nauczyciela warunków do przejścia na wcześniejszą emeryturę samo w sobie jest już podstawą do niemożności, bądź ograniczenia możliwości skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia, nawet jeśli nauczyciel ten nadal pracuje.
 
Odpowiedż na pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC. Więcej o urlopie dla poratowania zdrowia tutaj>>