Czy nauczycielom zatrudnionym na czas zastępstwa należy wypłacić trzynastkę za 2010 r.?
1. Nauczyciel zatrudniony od 1 września 2010 r.
2. Nauczyciel zatrudniony od 6 września 2010 r.
3. Nauczyciel zatrudniony od 26 października 2010 r.
Wszyscy zatrudnieni za nauczycielki przebywające na długotrwałym zwolnieniu lekarskim oraz na urlopach macierzyńskich.
Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080) pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Wyjątek od owej zasady stanowi między innymi przypadek, gdy z nauczycielem nawiązano stosunek pracy w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z organizacją pracy szkoły.
Pewne wątpliwości mogą wystąpić w przypadku, gdy stosunek pracy został z nauczycielem zawarty już po dniu 1 września, a więc po dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Użyte w ustawie określenie " nawiązanie stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego zgodnie z organizacją pracy szkoły" wskazują, że uprawnienie do wynagrodzenia rocznego dotyczy nauczycieli, z którymi stosunek pracy został nawiązany z dniem 1 września.
W opisanym w pytaniu przypadku stosunek pracy nawiązano z nauczycielem pierwszym właśnie w dniu 1 września, zgodnie więc z powyższą interpretacją należy mu się dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok. Natomiast pozostali nauczyciele nie spełnili ustawowych warunków koniecznych do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Marta Handzlik