Czy nauczycielka przebywająca na urlopie macierzyńskim (po zakończonym stażu), może przystąpić do egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego?
W pytaniu nie przedstawiono szczegółów okoliczności, które mogłyby mieć wpływ na dalszą procedurę postępowania w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, dlatego też odpowiedź ma charakter ogólny.
Nauczycielka, po zakończeniu urlopu macierzyńskiego może złożyć wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego. Warunki podjęcia postępowania kwalifikacyjnego regulują przepisy art. 9b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.) - dalej r.a.z.n.
W myśl przepisów art. 9b ust. 1 KN warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela oraz w przypadku nauczyciela kontraktowego - zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.
W ust. 3 i 3a i następnych przepisach KN wskazane są terminy.
Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku, a nauczycielom, którzy złożą wnioski do dnia 31 października danego roku - wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.
Przepis § 4 ust. 4 r.a.z.n. mówi, że w terminie 30 dni od dnia zakończenia stażu nauczyciel składa dyrektorowi szkoły sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, a przepis § 5 r.a.z.n. - zobowiązuje opiekuna stażu do przedstawienia dyrektorowi szkoły projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia zakończenia stażu przez nauczyciela.

Monika Wawrzeńczyk