Kobieta urodzona w styczniu 1955 r. rozpoczęła pracę w zawodzie nauczycielskim w 1978 r.
Czy nabyła prawa emerytalne, czy może skorzystać z urlopu dla poratowanie zdrowia?


Nauczycielowi, który nabył prawo do emerytury nie można udzielić urlopu dla poratowania zdrowia.
Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia, w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku. Jednakże jeżeli nauczycielowi do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może mu być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne (art. 73 ust. 2 KN). W świetle przedmiotowych uregulowań prawnych udzielenie urlopu nauczycielowi, który nabył prawo do emerytury, nie jest możliwe i bez znaczenia jest tutaj fakt, iż emerytura, do której nabył on to prawo jest emeryturą wcześniejszą.
Prawo do emerytury powstaje w momencie spełnienia wszystkich warunków od których jest ono uzależnione. Tym samym nauczyciel nabywa prawo do emerytury z chwilą spełnienia ostatniego z warunków wymaganych do jej nabycia. Zgodnie z art. 88 ust. 1 KN stanowiącego główną podstawę prawną w oparciu o którą nauczyciele nabywali prawo do emerytury przed końcem 2008 r., nauczyciel mający trzydziestoletni okres zatrudnienia w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze może przejść na emeryturę po rozwiązaniu stosunku pracy na swój wniosek. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do wyroku z dnia 4 grudnia 2003 r. (I PK 72/03, OSNP 2004/21/366) nauczyciel nabywa prawo do emerytury w dniu, w którym osiągnął trzydziestoletni okres zatrudnienia i dwudziestoletni okres pracy w szczególnym charakterze. Natomiast rozwiązanie stosunku pracy nie jest warunkiem, od którego uzależnione jest nabycie prawa do emerytury, lecz warunkiem skorzystania z tego prawa.
Odnosząc powyższe do stanu faktycznego wskazanego w pytaniu należy uznać, iż informacja zawierająca wiek nauczyciela oraz rok, w którym rozpoczął on pracę w szkole nie jest informacją wystarczającą do udzielenia jednoznacznej odpowiedzi na pytanie dotyczące nabycia przez tegoż nauczyciela prawa do emerytury. Zakładając jednak, iż nauczyciel ten na dzień 31 grudnia 2008 r. legitymował się co najmniej trzydziestoletnim okresem zatrudnienia w tym co najmniej dwudziestoma latami wykonywania pracy w szczególnym charakterze, to brak jest podstaw do udzielania mu urlopu dla poratowania zdrowia.