Pytanie
Nauczycielka, która posiada aktualnie 3 godziny ponadwymiarowe przedłożyła zaświadczenie lekarskie, że jest w ciąży i w związku z tym należy zwolnić ją z dyżurów.
Czy w tej sytuacji może dalej posiadać przydzielone godziny ponadwymiarowe oraz prowadzić doraźne zastępstwa?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2012 r.
Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w szczególnych wypadkach, podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
Przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Przez godzinę doraźnego zastępstwa rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, której realizacja następuje w zastępstwie nieobecnego nauczyciela.
Kobiecie w ciąży, osobie wychowującej dziecko do lat 4 oraz nauczycielowi w trakcie odbywania stażu nie przydziela się pracy godzin ponadwymiarowych bez ich zgody.
Przepisy prawa oświatowego nie zakazują przydzielania kobiecie w ciąży godzin ponadwymiarowych czy też godzin doraźnych zastępstw. Jednak odbywać się to może jedynie po uzyskaniu zgody takiej nauczycielki. Jeśli nie wyrazi ona na to zgody - godziny ponadwymiarowe, czy doraźnych zastępstw nie będą mogły być jej przydzielone.
Marta Handzlik