Czy nauczyciel stażysta może odbyć staż na nauczyciela kontraktowego, jeżeli umowa o pracę została podpisana 16 września 2009 r.?
To, czy nauczyciel będzie mógł rozpocząć staż zależy od terminu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w szkole. Jeżeli zajęcia dydaktyczne rozpoczęły się w szkole z początkiem roku szkolnego, czyli z dniem 1 września, to nauczyciel nie mógł rozpocząć stażu, ponieważ został zatrudniony w dniu 16 września, a więc po terminie, o którym mowa w art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN.
Zgodnie bowiem art. 9d ust. 1 KN nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. Zgodnie natomiast z art. 9d ust. 2 KN w przypadku nawiązania stosunku pracy w szkole po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku jest więc, w myśl przytoczonych przepisów, pozostawanie w zatrudnieniu w szkole w okresie, o którym mowa w art. 9d KN przepisie, a więc w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.


Jan Chojnacki