Nauczyciel wraca do pracy po rocznym urlopie dla poratowanie zdrowia.
Czy nauczyciel może przedstawić zaświadczenie o przydatności od zwykłego lekarza czy mogę żądać od nauczyciela orzeczenia od lekarza medycyny pracy czy też zaświadczenia?

Orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do powrotu do pracy nauczyciela po urlopie dla poratowania zdrowia wystawia lekarz medycyny pracy. Badanie kontrolne odbywa się na podstawie skierowania pracodawcy, zgodnego z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników (Dz. U. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.). Orzeczenie stwierdzające zdolność do pracy powinno być wystawione na określonym urzędowym druku, podpisane i opieczętowane przez lekarza medycyny pracy. Brak którego z elementów, nie jest ważny, z punktu widzenia dopuszczenia nauczycielki do pracy.
Zgodnie z art. 73 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), dyrektor szkoły, nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia, wydaje nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Monika Jabłońska