Nauczyciel pisał plan rozwoju zawodowego jako nauczyciel germanista. Przepracował jako ww. nauczyciel 2 lata. Zdobył w międzyczasie uprawnienie do oligofrenopedagogiki. Od nowego roku szkolnego będzie prowadził zajęcia w wymiarze 10 godzin tylko z oligofrenopedagogiki.
Czy powinien dokonać zmian w swoim planie rozwoju zawodowego?
Jeżeli tak, to w jakim okresie?

Nauczyciel może wprowadzić zmiany w planie rozwoju zawodowego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w czasie trwania stażu za zgodą dyrektora szkoły lub na polecenie (pisemne zobowiązanie) dyrektora szkoły.
Zgodnie z przepisami § 4 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, w czasie trwania stażu dyrektor szkoły może pisemnie zobowiązać nauczyciela do zmiany planu rozwoju zawodowego lub zmienić nauczycielowi opiekuna stażu. W czasie trwania stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.

Jan Chojnacki