Od 1 września 1984 r. do 31 sierpnia 2008 r. nauczyciel pracował na cały etat (18/18). Otrzymywał dodatek stażowy w wysokości 20%. Od dnia 1 września 2008 r. pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy jako nauczyciel matematyki (9/18) i otrzymuje dodatek stażowy w wysokości 20%. Posiada również drugą umowę w tej samej szkole (stanowisko nauczyciela-bibliotekarza - wymiar 15/30 etatu), z której nie otrzymuje dodatku za wysługę lat.
Czy taka sytuacja jest prawidłowa?

W opisanym przypadku nauczyciel ma prawo do dodatku stażowego z tytułu każdej z umów, ponieważ nauczyciel zawarł umowę o pracę z tym samym pracodawcą.

Szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku za wysługę lat określają przepisy § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.). Stosownie do powołanych zapisów, do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Ograniczenie w zakresie prawa do dodatku za wysługę lat dotyczy nauczyciela pracującego w kilku szkołach. Nauczycielowi pozostającemu bowiem jednocześnie w więcej niż jednym stosunku pracy okresy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu zatrudnienia uprawniającego do dodatku za wysługę lat nie wlicza się okresu pracy w innym zakładzie, w którym nauczyciel jest lub był jednocześnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie wlicza się okresów podstawowego zatrudnienia. Przepis ten obejmuje jednak nauczycieli zatrudnionych w kilku (co najmniej dwóch) szkołach – a więc tych nauczycieli, którzy nawiązali stosunek pracy z kilkoma pracodawcami. W przedstawionej sytuacji zaś, nauczyciel nawiązał stosunek pracy z jednym pracodawcą, (u którego wcześniej nabył prawo do dodatku), a więc z tytułu każdej z umów należy naliczyć 20% dodatek za wysługę lat.

Agata Piszko