Czy należy zgłosić do kuratorium oświaty i organu prowadzącego wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny i zieloną szkołę?
Czy wymagane są jeszcze do przesłania jakieś dokumenty?

Szkoła może organizować wyjazdy swoich uczniów w oparciu o wewnętrzny regulamin szkolny dotyczący szczegółowych zasad organizowania wycieczek oraz innych imprez wyjazdowych związanych z realizacją programu nauczania. Obowiązek zawiadomienia organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny spoczywa na dyrektorze szkoły w przypadku organizacji wycieczki lub imprezy wyjazdowej zagranicznej.
Zasady organizowania wszelkiej turystyki szkolnej, w tym również i wycieczek, wynikają z przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516) – dalej r.o.k.t. Rozporządzenie to określa dopuszczalne formy działania, jak i sposób realizacji poszczególnych typów zajęć, w których dzieci i młodzież uczestniczą pod okiem kierownika i nauczycieli, opiekunów. Krajoznawstwo i turystyka może być realizowana w ramach zajęć szkolnych, pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych.
Na podstawie r.o.k.t. oraz statutu danej szkoły, powinien zostać opracowany i zatwierdzony przez radę pedagogiczną wewnętrzny regulamin szkolny (procedura) dotyczący szczegółowych zasad organizowania wycieczek oraz innych imprez wyjazdowych związanych z realizacją programu nauczania, w tym zielonych szkół, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych mogą to być turnusy rehabilitacyjne. Zgodnie z § 7 ust. 2 r.o.k.t. zgodę na zorganizowanie imprez wyjazdowych wyraża dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku wyjazdów zagranicznych. Jeżeli szkolne imprezy wyjazdowe odbywają się na terenie naszego kraju to nie ma obowiązku powiadamiania organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
§ 7 ust. 3 r.o.k.t. mówi, że zawiadomienie powinno zawierać: nazwę kraju, czas i program pobytu, imię i nazwisko kierownika, wykaz opiekunów, listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z podaniem ich wieku. Program imprezy wyjazdowej organizowanej przez szkołę, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki lub imprezy, którą zatwierdza dyrektor szkoły. Wzór karty wycieczki lub imprezy stanowi załącznik do r.o.k.t. Należy również pamiętać, że uczestnicy wycieczek i imprez podlegają ubezpieczeniu NNW, a w przypadku wycieczki lub imprezy zagranicznej - ubezpieczeniu NNW i kosztów leczenia.
WZÓR - KARTA WYCIECZKI (IMPREZY) - załącznik do r.o.k.t.
1. Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy):
2. Trasa wycieczki (imprezy)
3. Termin ..................................................... ilość dni ............... klasa/grupa ...........................
4. Liczba uczestników .............................................................................................................
5. Kierownik (imię i nazwisko) ..................................................................................................
6. Liczba opiekunów ................................................................................................................
7. Środek lokomocji .................................................................................................................
OŚWIADCZENIE
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.
Opiekunowie wycieczki (imprezy)
(imiona i nazwiska oraz podpisy) Kierownik wycieczki (imprezy)
.....................................................
.....................................................
(podpis)
8. Lista uczestników imprezy: imię i nazwisko uczestnika, wiek uczestnika...................
9. Harmonogram imprezy
Data i godz. wyjazdu Ilość km Miejscowość Program Adres punktu noclegowego
i żywieniowego
Adnotacje organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny
Zatwierdzam.....................................................
(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Małgorzata Drogosz