Czy na dyrektorze szkoły ciąży obowiązek informowania kuratora oświaty o zatrudnieniu na podstawie przepisów Karty Nauczyciela nauczyciela, który uzupełnił kwalifikacje zawodowe?

Pytanie pochodzi z publikacji Prawo Oświatowe

Z nauczycielem mianowanym została zawarta umowa za zgodą kuratora oświaty. W czasie jej trwania nauczyciel uzupełnił kwalifikacje. Jak prawidłowo należy zmienić tę umowę i warunki płacy? Czy należy wysłać pismo do kuratorium oświaty informujące o uzupełnieniu kwalifikacji?

Odpowiedź:

Dotychczasową umowę można rozwiązać w trybie porozumienia stron i zawrzeć nowy stosunek pracy albo dokonać pisemnej zmiany warunków zatrudnienia i wynagrodzenia.

Uzasadnienie:

Każda umowa o pracę może zostać rozwiązana w dowolnym czasie na podstawie porozumienia stron (za zgodą pracownika), o którym mowa w art. 30 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p. Następnie należy zatrudnić nauczyciela na podstawie umowy o pracę na część etatu, art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191) – dalej KN albo na czas określony, o ile zostaną spełnione warunki z art. 10 ust. 7 KN. Gdyby nauczyciel miał zostać zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, podstawę prawną jego zatrudnienia stanowi mianowanie (art. 10 ust. 5 KN). Umowa o pracę lub akt mianowania zawierają w szczególności: 1) stanowisko i miejsce pracy, 2) termin rozpoczęcia pracy na stanowisku nauczyciela, 3) wynagrodzenie lub zasady jego ustalania.

W przypadku, gdy natomiast nie dojdzie do rozwiązania dotychczasowej umowy, zmiana warunków pracy i płacy następuje w formie pisemnej w oparciu o art. 29 § 4 k.p. W piśmie muszą zostać uwzględnione wszystkie elementy ww. w pkt 1)–3). Ponadto w sytuacji, gdy podstawę prawną zatrudnienia od dnia rozpoczęcia pracy na stanowisku nauczyciela będzie stanowiło mianowanie, pismo musi zawierać jeszcze jeden element, wymagany przez art. 10 ust. 5a pkt 2 KN, czyli oświadczenie dyrektora wskazujące na przekształcenie podstawy prawnej zatrudnienia na mianowanie.

Dyrektor nie ma obowiązku informowania kuratora oświaty o zatrudnieniu na podstawie przepisów KN w związku z uzupełnieniem przez nauczyciela kwalifikacji zawodowych.

Joanna Lesińska, autorka współpracuje z publikacją Prawo Oświatowe

Odpowiedzi udzielono 28 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 28 sierpnia 2014 r.