Uczeń, który nie uczęszczał do szkoły 26 sierpnia skończył 18 lat. Gmina 10 sierpnia wystosowała upomnienie, w którym wezwała do wykonania obowiązku nauki z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Pismo jednak nie zostało właściwie doręczone (zwrotka jest nieczytelnie podpisana, odczytać da się jedynie, że jest to dom, w którym zamieszkiwała osoba, do której kierowano upomnienie).

Czy w takiej sytuacji możliwe jest wystawienie tytułu o charakterze pieniężnym?

Czy moment skończenia przez ucznia 18 lat powoduje ukończenie procedury?

Odpowiedź:

Według mojej opinii, jeżeli zobowiązanemu nie doręczono upomnienia, mimo iż obowiązek taki ciążył na wierzycielu, albo jeżeli obowiązek wygasł z innego powodu, postępowanie egzekucyjne umarza się.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W oparciu o przepisy zawarte w art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.) - dalej u.p.e.a., uważam, że egzekucja administracyjna obowiązków edukacyjnych może być wszczęta, jeżeli właściwy wierzyciel obowiązku edukacyjnego po upływie terminu do jego wykonania przez zobowiązanych rodziców (opiekunów prawnych) dziecka przesłał im pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia. Należy zauważyć, że do doręczeń zobowiązanym wszelkich pism przedegzekucyjnych oraz w toku postępowania egzekucyjnego stosuje się odpowiednio przepisy zawarte w art. 39-49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – dalej k.p.a. Wprawdzie autor pytania nie podaje bliższych informacji, to jednak z art. 44 § 1 k.p.a. jednoznacznie wynika, że w razie niemożności doręczenia pisma w sposób wskazany w art. 42 i 43 k.p.a. poczta przechowuje pismo przez okres czternastu dni w swojej placówce pocztowej - w przypadku doręczania pisma przez pocztę lub pismo składa się na okres czternastu dni w urzędzie właściwej gminy (miasta) - w przypadku doręczania pisma przez pracownika urzędu gminy (miasta) lub upoważnioną osobę lub organ.

Natomiast w art. 44 § 4 k.p.a. zostało określone, że doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w art. 44 § 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy. Proszę zatem zauważyć, że w tym przypadku termin 14 dni minął 24 sierpnia, czyli doręczenie powinno uważać się za dokonane. Jednak postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia, czyli w tym przypadku w okresie, gdy dany uczeń ukończył 18 rok życia. W art. 59 § 1 u.p.e.a. zostało m.in. zawarte, że jeżeli zobowiązanemu nie doręczono upomnienia, mimo iż obowiązek taki ciążył na wierzycielu, albo jeżeli obowiązek wygasł z innego powodu, postępowanie egzekucyjne umarza się.

Odpowiedź pochodzi z Serwisu Prawo Oświatowe więcej>>

Szerzej temat egzekucji obowiązku szkolnego został opracowany w książce Magdaleny Czuby-Wąsowskiej i Katarzyny Mańko "Egzekucja obowiązków szkolnego i nauki".