Pytanie
Nauczyciel jest zatrudniony w szkole od 1 września 2011 r. w wymiarze całego etatu tj: 9/18 13/26 i ma stałą 1 nadgodzinę, czyli 10/18 13/26.
Z dniem 1 stycznia 2012 r. wprowadzono zmianę decyzją rady gminy dotyczącą tygodniowego obowiązkowego wymiaru godz. zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych niektórych nauczycieli.
Łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć (pensum) oblicza się według następującego wzoru:
W = (x1 x2) : [(x1 : y1) (x2 : y2)]
Gdzie:
W- oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
x1, x2 - oznacza liczbę godzin zajęć przydzieloną nauczycielowi na danym stanowisku w arkuszu organizacyjnym szkoły,
y1, y2 – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określony dla danych stanowisk wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN.
Według powyższego wzoru przeliczenie etatu wg nowych zasad przedstawia się następująco:
(10 13) : [(10 : 18) (13:26)] = 23 : [ 0,555 0,5 ] = 23: 1,055 = 21,80 = 22 czyli 23/22 – wymiar etatu.
Czy należy więc dokonać zmian w umowie o pracę dotyczących wymiaru etatu od 1 stycznia 2012 r., tj. z 10/18 13/26 na 23/22?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 25 stycznia 2012 r.
To zależy od zapisów zawartych w umowie o pracę. Jeśli wprost określono w niej wymiar zatrudnienia nauczyciela to należy zmienić zapisy umowy np. w formie aneksu.
Uzasadnienie
Nauczycielowi realizującemu w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin (np. nauczanie plastyki i prowadzenie zajęć na świetlicy szkolnej) powinno określić się tzw. pensum łączone. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin określa organ prowadzący w trybie odrębnej uchwały, art. 42 ust. 7 KN. W takim przypadku nauczyciel realizuje odrębne pensum dydaktyczne ustalone przez dany organ prowadzący szkołę. Zgodnie z art. 14 ust. 1 KN umowa o pracę nauczyciela powinna określać: stanowisko, miejsce pracy, wynagrodzenie lub zasady jego ustalania, termin rozpoczęcia pracy. Ponadto w umowie o pracę w myśl art. 29 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) określa się również wymiar czasu pracy. Zatem w zależności od zapisów zawartych w umowie o pracę z nauczycielem będzie ona wymagała zmiany lub nie. Jeśli w umowie określono jedynie, iż nauczyciel zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu to - w mojej ocenie – nie należy dokonywać żadnych zmian umowy, bowiem nadal pozostaje nauczycielem pełnozatrudnionym, nawet po zmianie sposobu przeliczania pensum. Jeśli jednak w umowie określono wprost wymiar zatrudnienia np. "zatrudniony jest w wymiarze 9/18 i 13/26" to należy zmienić np. w formie aneksu zapis na "22/22". Natomiast liczbę godzin ponadwymiarowych nie powinno umieszczać się w umowie o pracę, bowiem jest ona zmienna i może zmieniać się w każdym roku szkolnym, co powoduje w konsekwencji każdorazową zmianę umowy o pracę. Liczbę godzin ponadwymiarowych przydzieloną nauczycielowi w danym roku szkolnym można podać np. w piśmie informującym, skierowanym do nauczyciela przez dyrektora szkoły.
Agnieszka Kosiarz