Nauczyciel kontraktowy zatrudniony jest w wymiarze 12/18 od 2 kwietnia br. do 29 czerwca br. na czas zastępstwa za nauczyciela przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim. Ponadto w tej samej szkole zatrudniony jest na czas określony od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. w wymiarze 9/18 etatu.

Jakie przysługują mu świadczenia urlopowe?
Czy dodatek "wakacyjny" przysługuje mu od obu tych umów?
Czy przysługuje mu jakiś ekwiwalent za urlop?
 
Zgodnie z zasadą określoną w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) – dalej KN, nauczycielowi zatrudnionemu w szkole feryjnej przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Zasadę tę stosuje się do nauczycieli zatrudnionych przez cały okres trwania zajęć w danym roku szkolnym. Nie są nią natomiast objęci nauczyciele świadczący pracę na rzecz szkoły na podstawie umów terminowych, których okres zatrudnienia w danej szkole nie przekracza 10 miesięcy i jest krótszy niż okres niż okres trwania zajęć w danym roku szkolnym (art. 64 ust. 5 KN). Nauczyciele tacy mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć. Jednocześnie w myśl art. 66 ust. 2 KN w razie niewykorzystania przez nauczyciela przysługującego mu urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, nauczyciel ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu, nie więcej jednak niż za 8 tygodni.
W świetle powyższych rozwiązań prawnych, należy uznać, iż w ramach stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę zawartej na okres roku szkolnego w przypadku wykorzystania w okresie ferii szkolnych co najmniej 8 tygodni urlopu nauczyciel nie nabędzie prawa do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Natomiast ze stosunku pracy nawiązanego na podstawie umowy o pracę zawartej na okres od dnia 2 kwietnia do dnia 29 czerwca 2012 r. nauczyciel nabędzie prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do określonego w umowie okresu prowadzenia zajęć. Ponieważ na skutek rozwiązania stosunku pracy urlopu tego nie wykorzysta w okresie ferii szkolnych koniczne będzie wypłacenie mu ekwiwalentu pieniężnego.
Odnosząc się do kwestii prawa nauczyciela do świadczenia urlopowego należy wskazać, iż zgodnie z art. 53 ust. 1a KN jest ono wypłacane do końca sierpnia każdego roku w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Wysokość przedmiotowego świadczenia ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Tym samym nauczycielowi wskazanemu w pytaniu dyrektor szkoły zobowiązany jest wypłacić świadczenia urlopowe, z każdego ze stosunków pracy, a przy obliczaniu ich powinien wziąć pod uwagę:
- okres zatrudnienia w roku szkolnym 2011/2012,
- wymiar czasu pracy nauczyciela wynikający z zawartych z nim umów o pracę.