Nauczycielka miała wypłaconą nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy dnia 19 sierpnia 1997 r. (staż pracy na ten dzień 20:0:0), następnie 22 sierpnia 2002 r. dostarczyła dodatkowe dokumenty, potwierdzające pracę w gospodarstwie rodziców, które zostały zaliczone do stażu pracy i łącznie na ten dzień jej staż wyniósł 31:10:5. Następnie w dniu 26 sierpnia 2002 r. została jej przyznana i wypłacona nagroda jubileuszowa za 30 lat pracy. Kolejna nagroda jubileuszowa za 35 lat pracy, została jej przyznana i wypłacona 30 sierpnia 2007 r. (staż na ten dzień wynosił 36:10:14). Obecnie wg stażu pracy, uprawniającego nauczycielkę do nagrody jubileuszowej, należy ją wypłacić w dniu 16 października 2010 r. (staż na ten dzień wyniesie 40:0:0). Czy w tej sytuacji nagrodę należy wypłacić 16 października 2010 r., czy 30 sierpnia 2012 r. (tj zachowując zasadę, że nie częściej niż co 5 lat).
Czy w razie ewentualnej wypłaty tej nagrody 16 października 2010 r. powinnam naliczyć składki ZUS (nie będzie zachowany 5 - letni okres pomiędzy ostatnią a obecną wypłatą)?
Nauczyciel ma prawo do nagrody jubileuszowej danego stopnia w dniu, w którym upływa okres uprawniający do tej nagrody. Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli nie podlegają oskładkowaniu, ponieważ wypłacane są zgodnie z przepisami co 5 lat.
Prawo do nagrody jubileuszowej nauczyciele nabywają w dniu, w którym upływa okres uprawniający ich do tej nagrody (§ 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania - Dz. U. Nr 128, poz. 1418). Nagroda powinna zostać wypłacona nauczycielowi niezwłocznie po nabyciu przez nauczyciela do niej prawa. Oznacza to, iż nagroda jubileuszowa, do której nauczyciel nabędzie uprawnienie 16 października br. powinna zostać wypłacona nauczycielowi w tym dniu, lub na koniec miesiąca października. Przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) wyszczególniają jedynie okresy, kiedy nauczyciel nabywa uprawnienie do nagrody jubileuszowej. Nie określają jednak warunku upływu równych 5 lat od dnia wypłaty ostatniej nagrody uprawniających do wypłaty nagrody jubileuszowej kolejnego stopnia.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, nie stanowią m.in. nagrody jubileuszowe, które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat - § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161, poz. 1106 z późn. zm.). Zwolnienie z odprowadzania składek jest więc uzależnione od zapisów prawa wewnętrznego co do częstotliwości przyznawania nagród z tytułu jubileuszu pracownika. Jeżeli zatrudniony jest uprawniony do nagrody nie częściej niż co 5 lat, to taka nagroda pozostaje bez składek na ubezpieczenie społeczne, przy czym decydującą datą jest data nabycia przez nauczyciela prawa do nagrody jubileuszowej. Nie ma znaczenia natomiast data wypłaty tego świadczenia.

Agnieszka Kosiarz