Czy dziecko 6-letnie objęte wcześniej wychowaniem przedszkolnym, które w dniu 1 września 2011 r. rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego na wniosek rodziców można przenieść w miesiącu październiku z powrotem do przedszkola?
Jaką procedurę należy zastosować w tym przypadku?

W prawie oświatowym nie funkcjonuje precyzyjnie określony tryb przeniesienia ucznia, który nie wykazuje pełnej psychofizycznej dojrzałości do podjęcia nauki szkolnej, z klasy I szkoły podstawowej do przedszkola. Kluczowa w tej sprawie powinna być opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o niedojrzałości ucznia do dalszego realizowania nauki w szkole (wówczas, w mojej opinii) dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przeniesieniu ucznia do oddziału przedszkolnego, podyktowaną względami merytorycznymi.
Prześledźmy kwestię nauki szkolnej 6-latków:
- art. 12 przepisów przejściowych i końcowych ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw "W latach szkolnych 2009/210-2011/2012 na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat".
W roku szkolnym 2011/2012 dziecko z rocznika 2005, po przedszkolu może realizować na wniosek rodzica obowiązek szkolny lub realizować obowiązek przedszkolny. Przy czym, przyjęcie sześciolatka do szkoły jest uwarunkowane posiadaniem przez szkołę odpowiednich warunków organizacyjnych. Rodzice dzieci urodzonych w 2005 r. mają prawo, nie obowiązek, wysyłania swoich dzieci do szkoły,
- art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o., precyzuje że na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które przed dniem 1 września kończy 6 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej.
- art. 1 u.s.o., stanowi, iż "system oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju".
Konkludując, przyjmując dziecko do klasy I muszą być spełnione dwa warunki - wniosek rodziców psychofizyczna dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Jeżeli, w przypadku kiedy jeden warunek nie został spełniony, dyrektor szkoły może podjąć decyzję o przeniesieniu ucznia do oddziału przedszkolnego ze względów merytorycznych.
 
Bożena Barszczewska