Czy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186, poz. 1245) - dalej r.z.r.o.r.s., w oparciu o § 5, dyrektor szkoły ustalając dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych może, lub powinien uwzględnić 3 dni na rekolekcje wielkopostne?
Dyrektor szkoły ustalając dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w danym roku szkolnym, których liczba jest zróżnicowana w zależności od typu szkoły, nie uwzględnia rekolekcji wielkopostnych.
Problematykę związaną z organizacją rekolekcji wielkopostnych, regulują przepisy rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) – dalej r.o.n.r. Nauka religii organizowana jest zarówno w szkołach publicznych, jak i w szkołach niepublicznych. W myśl zapisu § 10 r.o.n.r. uczniowie uczęszczający na naukę religii, uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia od zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych. Natomiast stosownie do przepisów r.o.r.s., dyrektor szkoły, w myśl § 5 ust. 1, posiada kompetencje do ustanowienia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, których liczba jest zróżnicowana w zależności od typu szkoły. Owo zróżnicowanie związane jest z faktem, iż liczba dni wolnych uzależniona będzie od liczby dni, w których będą przeprowadzane sprawdziany i egzaminy zewnętrzne. Dyrektor może ustalić dodatkowe dni w wymiarze do 6 dni w szkołach podstawowych, zasadniczych szkołach zawodowych, szkołach policealnych i placówkach kształcenia ustawicznego, do 8 dni w gimnazjach oraz do 10 dni w liceach ogólnokształcących, technikach, liceach profilowanych, liceach i technikach uzupełniających. W § 5 ust. 2 dalej r.o.r.s. został określony katalog dni, które dyrektor szkoły może ustalić dni wolne od zajęć. W tych dniach szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo - opiekuńczych. Dni wolne od zajęć dydaktycznych, nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy dla nauczycieli.

Bożena Barszczewska