Pytanie
Sekretarz liceum został zatrudniony w pełnym wymiarze pracy dnia 11 lutego 2010 r. na zastępstwo z trzydniowym terminem wypowiedzenia za sekretarkę przebywającą na urlopie wychowawczym do sierpnia 2012 r.
Jakie kroki prawne musi podjąć pracodawca aby wcześniej wypowiedzieć umowę o pracę obecnej sekretarce, czy konieczne jest powiadomienie ZNP?
Czy dyrektor szkoły może zwolnić tą sekretarkę podczas przebywania na urlopie taryfowym lub w tracie korzystania ze zwolnienia lekarskiego?
Odpowiedź
odpowiedzi udzielono: 30 stycznia 2012 r.
1. Kwestia dopuszczalności rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami przebywającymi na urlopie wychowawczym jest uregulowana odrębnie dla stosunków pracy nawiązanych na podstawie mianowania i stosunków pracy nawiązanych na podstawie umowy o pracę. W szczególności ochrona stosunku pracy pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym na gruncie obowiązującego prawa dotyczy wyłącznie stosunków pracy nawiązanych na podstawie umowy o pracę. Wówczas zastosowanie ma art. 1861 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., że pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.
Tak więc nie można rozwiązać ani wypowiedzieć stosunku pracy podczas urlopu wychowawczego, chyba że zachodzą przyczyny do rozwiązania tegoż stosunku z winy pracownika. Jeżeli więc nie zachodzą przesłanki zastosowania art. 52 k.p., pracodawca nie może zakończyć stosunku pracy podczas urlopu wychowawczego pracownika.
2. Z kolei zgodnie z treścią art. 41 k.p., pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Ochrona ta obejmuje więc nie tylko okres przebywania na urlopie wypoczynkowym, ale także m.in. okres przebywania na zwolnieniu lekarskim.
Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.) w art. 5 ust. 3 stwierdza, że wypowiedzenie pracownikom stosunków pracy w sytuacjach, o których mowa w art. 41 k.p., jest dopuszczalne w czasie urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia. Takie okresy zostały wskazane w treści art. 53 § 1 pkt 1 k.p.
Krzysztof Lisowski