Czy dyrektor może w arkuszu organizacyjnym zaplanować nauczycielowi- mgr matematyki, godziny techniki od 1 września 2010 r., jeżeli podjął studia podyplomowe juz w poprzednim roku szkolnym?
Studia ukończy w grudniu 2010 r., czyli uczyłby techniki przez 5 miesięcy, będąc w trakcie uzupełniania kwalifikacji (3 - ostatni semestr).
Według mojej opinii nauczyciel do czasu ukończenia studiów podyplomowych z zakresu techniki nie powinien nauczać tego przedmiotu. Nie oznacza to jednak, że nie można znaleźć rozwiązania zaistniałej sytuacji.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) – dalej KN, stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje. Należy jednak pamiętać, że w art. 9 ust. 2 KN jednocześnie zostało określone, że szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli, wskazując w szczególności poziom wykształcenia i jego zakres w odniesieniu do poszczególnych typów szkół i placówek, określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Aktualnie obowiązującym aktem prawnym w tym zakresie jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400) - dalej r.k.p.n. Jak wynika z r.k.p.n. na stanowisku nauczyciela można m.in. zatrudnić osobę, która ukończyła studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż zgodnym z nauczanym przedmiotem, lub którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć, ale dodatkowo musi ukończyć studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny (w zależności od typu szkoły) w zakresie nauczanego przedmiotu oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne. Według mojej opinii z przepisów tych jednoznacznie wynika, że nauczyciel dopiero wówczas nabywa kwalifikacje do nauczania konkretnego przedmiotu, gdy ukończy studia lub kurs kwalifikacyjny. W związku z tym, że omawiany nauczyciel ukończy studia podyplomowe z zakresu techniki dopiero w grudniu, uważam, że do tego czasu nie powinien nauczać tego przedmiotu, a dyrektor szkoły nie ma podstaw do planowania w arkuszu organizacyjnym, aby ten nauczyciel nauczał tego przedmiotu już od września. Nie oznacza to jednak, że nie można znaleźć rozwiązania zaistniałej sytuacji. Proszę bowiem zauważyć, że w art. 10 ust. 9 KN zostało określone, że jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje, można za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny zatrudnić nauczyciela, który nie posiada kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska. Uważam zatem, że dyrektor szkoły ma podstawy do tego, aby wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o wyrażenie takiej zgody, tym bardziej, że kwestia braku kwalifikacji to zaledwie cztery miesiące. W przypadku uzyskania zgody dyrektor szkoły będzie mógł planować w arkuszu organizacyjnym nauczanie przez tego nauczyciela przedmiotu technika już od września.

Krzysztof Lodziński