Czy jeśli arkusz ocen został wypisany ręcznie na standardowym druku można do niego dołączać wydrukowaną stronę, która wygląda identycznie z tą z arkusza papierowego?
Czy od razu należy wybrać albo papierową albo komputerową formę wypełniania arkusza ocen?

Według mojej opinii do arkusza ocen, który został wypełniony ręcznie na standardowym druku można dołączać wydrukowaną stronę z programu komputerowego.
Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.) szkoła jest zobowiązana do prowadzenia dla każdego ucznia przez okres jego nauki w danej szkole arkusza ocen ucznia. Wzory arkuszy ocen ucznia w zależności od typu szkoły zostały określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) – dalej r.d.s. Jak wynika z § 14 ust. 1 r.d.s. świadectwa i inne druki szkolne (w tym arkusze ocen) wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym. Zatem według mojej opinii do arkusza ocen, który został wypełniony ręcznie na standardowym druku można dołączać wydrukowaną stronę z programu komputerowego. Należy tylko pamiętać, że wzór danego arkusza ocen zastosowany w programie komputerowym musi odpowiadać wzorowi, który został określony przez rozporządzenie.

Krzysztof Lodziński