Czy to prawda, że do 2012 r. nauczyciele pełniący kierownicze stanowiska (w moim przypadku wicedyrektor) mają obowiązek uzupełnić kwalifikacje w postaci studiów/szkolenia/kursu z zakresu zarządzania oświatą?
Czy dyrektor wymagając ode mnie takich kwalifikacji (po powołaniu mnie od 1 września na stanowisko wicedyrektora) ma obowiązek pokryć za mnie koszt takich studiów?
Czy w związku z "oddelegowaniem" na studia uzupełniające moje kwalifikacje zawodowe przez przełożonego przysługuje mi dzień wolny od pracy?
Czy w związku z pełnieniem przeze mnie już wcześniej funkcji wicedyrektora (2 lata) i obecnie od 1 września można uzyskać kwalifikacje w zakresie zarządzania w oświacie w skróconej formie?

Od wicedyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki nie wymaga się ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, prowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Nie zmieni się to również w 2012 r.
Wymagania jakie powinna spełniać osoba powołana na stanowisko wicedyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) – dalej r.w.o.d. Jednak z § 7 i 8 r.w.o.d. nie wynika, aby od wicedyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i placówki wymagane było ukończenie studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, prowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli. Wprawdzie dnia 10 grudnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 254, poz. 1526) – dalej z.r.w.o.d., to jednak wymóg ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, prowadzonego zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli został wprowadzony jedynie dla dyrektora i wicedyrektora publicznej szkoły lub zespołu publicznych szkół przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz dla kierownika szkolnego punktu konsultacyjnego przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej (§ 4 z.r.w.o.d.). Natomiast z treści pytania można wywnioskować, że dana osoba jest wicedyrektorem szkoły publicznej.

Krzysztof Lodziński