Czy szkoła może wypłacić wynagrodzenia (część należności) nauczycielom, pracownikom w sytuacji gdy organ prowadzący nie przekazał szkole całej kwoty na pokrycie wynagrodzeń wraz z ich pochodnymi (ZUS, podatek)?

Szkoła lub placówka oświatowa dokonuje wydatków w oparciu o plan finansowy. Zgodnie z zapisem art. 11 ust. 3 ustawy o finansach publicznych , podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków. Więcej>>