Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej opublikowano wstępne wyniki sprawdzianu szóstoklasisty, który 3 kwietnia napisało 362 171 uczniów. Wyniki wskazują, że największe problemy uczniowie mają z praktycznym wykorzystaniem wiedzy. 
Z całego sprawdzianu uczeń mógł uzyskać 40 punktów. Sprawdzian badał umiejętności szóstoklasisty w czterech obszarach, sprawdzał poziom opanowania umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. 
Z zadań dotyczących czytania uczeń mógł zdobyć maksymalnie dziesięć punktów - średni wynik wyniósł 6,25 punktów. Najmniej problemów szóstoklasiści mieli z rozpoznaniem wyrażenia, w którym ujawnia się jego autor (z identyfikacją pierwszoosobowej formy czasownika).
Nieco gorzej szóstoklasiści radzili sobie z zadaniami sprawdzającymi umiejętność pisania. Średnia uzyskanych wyników to 5,88 pkt. (na 10 możliwych). Polecenie dotyczyło napisania wypracowania na temat niespodzianki, którą uczeń zgotował któremuś z domowników. Egzaminatorzy oceniali styl, ortografię oraz logiczność wywodu. 
Trzecia część testu sprawdzała rozumowanie, uczniowie uzyskiwali średnio 4,11 (na 8 możliwych). Największe trudności szóstoklasistom sprawiło pytanie ilość sześcianów o ścianach w określonym w poleceniu kolorze (z. 24).
"By odpowiedzieć na postawione pytania, trzeba było wyobrazić sobie, jakie kolory  – po odpowiednim pomalowaniu ścian sześcianu – będą widoczne z różnych stron. Niestety, wyobraźnia przestrzenna w przypadku uczniów kończących szkołę podstawową zawodzi, uczniowie często nie są w stanie wyobrazić sobie, jaki kolor występuje na niewidocznych na rysunku ścianach sześcianu, pomimo że otrzymują informację, według jakiej zasady te ściany pomalowano." - wynika z podsumowania.
Punktacja w obszarze dotyczącym korzystania z informacji wyniosła średnio 2,79 na 4 pkt, a z praktycznego zastosowania wiedzy - 3,72 pkt. (na 8 możliwych). Największe trudności sprawiło uczniom zadanie dotyczące skanowania stron. 
"Sprawdzano w tym zadaniu umiejętność wykonywania  obliczeń dotyczących czasu. Uczniowie mieli podzielić przedział czasu na równe części i wyrazić wynik w sekundach. Okazuje się, że podzielenie przedziału czasu na równe odcinki czasu, z których każdy trwa krócej niż minutę, jest zadaniem trudnym dla wielu  uczniów kończących klasę szóstą. Niepokojący jest brak umiejętności obliczeń wymagających przejścia od minut do sekund. Należałoby w procesie dydaktycznym więcej uwagi poświęcić doskonaleniu tych umiejętności." - pisze p.o. dyrektora CKE w podsumowaniu. Więcej>>