Komunikat opublikowano na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Obowiązek określania wykazu wynika z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy 

oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.). Więcej>>