Chodzi o organizację z bardzo sprawnie działającymi zespołami nauczycielskimi, dobrze skomunikowaną wewnętrznie, działającą w oparciu o efektywnie współpracującą ze sobą społeczność szkolną oraz posiadającą optymalnie zaplanowaną ścieżką rozwoju tak dla całej placówki, jak i dla wszystkich bezpośrednio z nią związanych osób.
Pomocna w osiągnięciu tak zaplanowanego celu powinna być dobrze zaprojektowana i efektywnie wdrożona ewaluacja wewnętrzna, prowadzona przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych w ścisłej współpracy z nauczycielami. Jej wyniki powinny służyć ciągłemu wzrostowi skuteczności organizacyjnej szkoły oraz stałemu rozwojowi kompetencji zawodowych nauczycieli, czego efektem powinno być systematyczne podnoszenie jakości działań podejmowanych przez uczących na rzecz swoich uczniów i wychowanków.
Usytuowanie szkoły na rynku usług edukacyjnych wymaga nieustannego podnoszenia jakości pracy własnej, a jednocześnie akceptacji prawa do jej oceny przez innych, w szczególności przez bezpośrednich odbiorców – w tym uczniów oraz ich rodziców. By być naprawdę odpowiedzialnym za swoją pracę, trzeba przede wszystkim wiedzieć, czego oczekują od nas jej odbiorcy oraz co w związku z tym należy zrobić. Podstawą analizy jakości pracy szkoły mogą być wytyczne sformułowane w rozporządzeniu w sprawie nadzoru pedagogicznego. Ewaluację wewnętrzną można przeprowadzać w odniesieniu do wszystkich lub wybranych wymagań, o których mówi rozporządzenie, ale też można wypracować własne kryteria, odnoszące się do zagadnień uznanych w danej placówce za szczególnie istotne dla jej działalności. Następnie, w oparciu o dowolnie sformułowane priorytety, należy określić konkretne cele oraz stworzyć procedury, które pozwolą zarówno podjąć odpowiednie działania, jak i sprawdzić, czy sam proces oraz wypracowane w jego wyniku efekty są rzeczywiście zgodne z przypisanym nam obszarem władzy i odpowiedzialności. Więcej na ten temat w Newsletterze Prawa Oświatowego>>

Opracowanie fragmentu tekstu: Agnieszka Matłacz

 

W publikacji „Zarządzanie rozwojem szkoły” Jarosława Kordzińskiego omówiono m.in.: korzyści związane z wdrażaniem w szkołach rozwiązań wymaganych przez reformę programową w zakresie nowych podstaw programowych, organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz ewaluacji i oceniania nauczycieli; różne możliwości wykorzystania w szkołach nowych technologii, takich jak: oprogramowanie do zarządzania szkołą, platformy edukacyjne czy też multimedia wykorzystywane "w kształceniu; zagadnienia związane z organizacją przestrzeni szkolnej, m.in, ustawowe warunki kształtowania przestrzeni dla edukacji wczesnoszkolnej, a także nowe sposoby organizacji otoczenia szkoły. Więcej informacji >>>