W roku szkolnym 2005/06 słuchaczka IV semestru dziennej 2-letniej szkoły policealnej o kierunku technik ekonomista nie otrzymała zaliczenia semestru, gdyż nie odbyła 4-tygodniowej praktyki zawodowej przewidzianej programem nauczania. Tym samym nie ukończyła szkoły. Obecnie zwróciła się do dyrekcji z prośbą o wyrażenie zgody na odbycie praktyki celem zaliczenia ostatniego semestru i ukończenia szkoły.
Czy dyrekcja szkoły może pozytywnie ustosunkować się do prośby słuchaczki?
Nadmieniam, że od września 2006 r. zmieniła się nazwa szkoły policealnej.
Co wpisać na świadectwie?

Według mojej opinii omawiana osoba, aby ukończyć szkołę powinna powtórzyć, w tym przypadku ostatni semestr. Powtórzenie ostatniego semestru spowoduje, że omawiana osoba ukończy szkołę o nowej nazwie i otrzyma świadectwo ukończenia tej właśnie szkoły.
Jak wynika z treści pytania, omawiana osoba nie odbyła obowiązkowej praktyki zawodowej przewidzianej w programie nauczania i tym samym nie ukończyła szkoły. Wynika to z tego, że zgodnie z przepisami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) uczeń kończy szkołę, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej. W związku z tym, że godnie z § 20 ust. 6 ww. rozporządzenia w szkole policealnej promowanie uczniów odbywa się po każdym semestrze, według mojej opinii mają w tym przypadku zastosowanie przepisy zawarte w § 20 ust. 3 i 8, które określają, że począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. Uczeń, który nie spełnił tych warunków nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) i powtarza klasę (semestr). W związku z powyższym, według mojej opinii omawiana osoba, aby ukończyć szkołę powinna powtórzyć, w tym przypadku ostatni semestr. Jednak w tym konkretnym przypadku minęły już dwa lata od momentu zaistnienia sytuacji i według mojej opinii obecnie powinny zostać zastosowane przepisy określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232). Zgodnie z § 19 tego rozporządzenia do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej oraz dotychczasowej szkole ponadpodstawowej przyjmuje się ucznia na podstawie:

1) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej (wpisu w indeksie potwierdzającego ukończenie semestru programowo niższego) w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł;

2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych na warunkach określonych w odrębnych przepisach, w przypadku przyjmowania:
a) do szkoły podstawowej lub gimnazjum ucznia spełniającego obowiązek szkolny poza szkołą, na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty,
b) do szkoły ponadgimnazjalnej ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą, na podstawie art. 16 ust. 8 ustawy o systemie oświaty,
c) do klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły lub profil klasy albo przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym,
d) do szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej ucznia przechodzącego ze szkoły niepublicznej nieposiadającej uprawnień szkoły publicznej;

3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

Jak wynika z wyżej przedstawionych przepisów na semestr programowo wyższy można przyjąć ucznia na podstawie wpisu w indeksie potwierdzającego ukończenie semestru programowo niższego. Omawiana osoba powtarzając, w tym przypadku ostatni semestr będzie mogła również odbyć obowiązkowe praktyki zawodowe przewidziane w programie nauczania. Z chwilą zaliczenia tego semestru będzie mogła otrzymać świadectwo ukończenia szkoły.

Jednocześnie należy pamiętać, że omawiana osoba w ten sposób ukończy szkołę o nowej nazwie i otrzyma świadectwo ukończenia tej właśnie szkoły.