Resort edukacji przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych. Doprecyzuje ona zadania bibliotek związane ze wspomaganiem szkół.
Od 1 stycznia 2016 r., do zadań bibliotek pedagogicznych należało organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek wyłącznie w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej  oraz    organizowanie  i prowadzenie  wspomagania  bibliotek  szkolnych  wyłącznie  w  zakresie  organizacji i zarządzania  biblioteką szkolną.
Podobnie jak dotychczas realizując te zadania, biblioteki będą uwzględniać: kierunki polityki oświatowej państwa, wymagania stawiane szkołom i placówkom oraz przepisy prawa oświatowego.

Akademia Prawa Oświatowego. Zmiany w ustawie o systemie oświaty a praktyka szkolna>>