Czy organ prowadzący powinien podjąć jakiekolwiek kroki proceduralne, np. udzielić informacji nauczycielowi w ciągu miesiąca od złożenia przez niego wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela mianowanego, jeśli złożył swój wniosek np. w styczniu?
Zgodnie z art. 9b ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, właściwy organ wydaje decyzję do 31 sierpnia danego roku. Czy mają tu zastosowanie jakiekolwiek terminy innych przepisów?

Postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego podlega przepisom ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – dalej k.p.a. oraz prawa oświatowego. Uzasadnienie Zgodnie z art. 9b ust. 4 pkt 2 KN , nauczycielowi kontraktowemu spełniającemu określone warunki stopień nauczyciela mianowanego nadaje w drodze decyzji administracyjnej organ prowadzący szkołę. Mając powyższe na uwadze należy uznać, że skoro nauczycielowi stopień nauczyciela mianowanego nadaje organ prowadzący szkołę w drodze decyzji administracyjnej, całe postępowanie powinno podlegać przepisom zawartym w k.p.a. Proszę jednak zauważyć, że w art. 9b ust. 3 KN jednoznacznie zostało określone, że nauczycielom, którzy złożą wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, organ prowadzący szkołę wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku.
Zatem w tym przypadku termin zakończenia postępowania nie będzie warunkowany przepisami zawartymi w k.p.a. Jednak zgodnie z uchylonym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.) oraz projektem rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli organ prowadzący szkołę nadający stopień awansu zawodowego zobowiązany jest do przeprowadzenia analizy formalnej wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego i dokumentacji.
Jeżeli wniosek lub dokumentacja nie spełniają wymagań formalnych organ prowadzący zobowiązany jest do szczegółowego wskazania stwierdzonych braków i wezwania nauczyciela do ich usunięcia w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Ponadto organ prowadzący zobowiązany jest do powiadamiania nauczyciela o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji.
Zgodnie z art. 24 § 1 k.p.a., przed rozpoczęciem egzaminu wszyscy członkowie komisji powinni złożyć pisemne oświadczenie o bezstronności. Ponadto uważam, że wskazane jest, aby organ prowadzący stworzył procedurę postępowania egzaminacyjnego w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, co pozwoli uniknąć niepotrzebnych nieporozumień.

Polecamy: Awans zawodowy nauczyciela wciąż nieuregulowany

Zmianom w prawie oraz kwestiom kadrowym poświęcony zostanie II Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły, który odbędzie się już 21 marca 2013 r.