Ponieważ arkusz organizacji szkoły obowiązujący w danym roku jest przygotowywany w kwietniu poprzedniego roku szkolnego, w szkole mogą zajść zmiany organizacyjne już po jego zatwierdzeniu, a jeszcze przed jego wejściem w życie w dniu 1 września. Przykładowo może zachodzić konieczność uwzględnienia wyników rekrutacji klas programowo najniższych lub obsadzenia wakatów pedagogicznych i niepedagogicznych. Organ prowadzący powinien ustalić także, do jakiej daty i w jakiej formie szkoły są zobowiązane przedstawić propozycję zajęć wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów, zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 175, poz. 1042). Dalsze zmiany organizacyjne mogą zachodzić również w trakcie roku szkolnego. W celu dostosowania arkusza organizacji do aktualnej sytuacji szkoły, konieczne jest jego aneksowanie na zasadach określonych przez organ prowadzący. Zazwyczaj są one określane w wytycznych dotyczących przygotowywania arkusza. W przypadku braku regulacji, tryb opiniowania i zatwierdzania aneksu jest taki sam jak dla arkusza organizacyjnego; dodatkowo dyrektor nie może zostać zastąpiony we wprowadzaniu zmian do arkusza np. przez organ prowadzący - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 lutego 2008 r. (NK.I-0911/35/08, LEX nr 361867).
Większość organów prowadzących uzależnia wejście w życie zmian arkusza od zgłoszenia do zatwierdzenia w odpowiednim terminie przed planowaną datą ich wejścia w życie oraz wskazują organ, z którym ewentualnie będą musiały zostać ustalone odstępstwa od wytycznych organu prowadzącego. Niektóre organy prowadzące nie wymagają przedłożenia aneksu do zatwierdzenia, jeśli następstwem jego wejścia w życie nie będą konsekwencje finansowe.

Więcej w publikacji Prawo Oświatowe/ABC>>

@page_break@Aneks powinien mieć wymaganą formę (pisemna lub elektroniczną), uzasadnienie zmian i załączniki, które pozwolą go zweryfikować pod względem zasadności i zgodności z przepisami prawa. Ponadto powinno z niego wynikać, jaka była treść zatwierdzonego arkusza i jakie zmiany mają zostać wprowadzone aneksem oraz jaki jest przewidywany okres ich obowiązywania. W przypadku, gdy zmiany dotyczą przydzielenia nauczycielowi nowych zadań, należy wskazać jego imię i nazwisko, kwalifikacje, realizowane zadania przed i po zmianie wraz ze wskazaniem sumy przydzielonych godzin według nowych zasad. Przydzielanie godzin doraźnych zastępstw oraz zmiany w ilości godzin ponadwymiarowych nie skutkują koniecznością sporządzenia aneksu do arkusza, za to będzie to konieczne w przypadku zatrudnienia nowego nauczyciela na zastępstwo. Organy prowadzące mogą ustalać własne obowiązujące wzory aneksów do arkuszy. Na aneksie powinna znaleźć się wzmianka o jego zatwierdzeniu przez właściwy organ, którym jest organ kompetentny do zaakceptowania samego arkusza - wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa lub inny upoważniony przez niego organ (art. 5c pkt 3 i art. 34a u.s.o.).

Więcej w publikacji Prawo Oświatowe/ABC>>

O czym jeszcze warto pamiętać przy sporządzaniu arkusza organizacyjnego szkoły?
Projekt arkusza organizacji szkoły stanowi informację publiczną i powinien zostać udostępniony na wniosek związku zawodowego, jednak w taki sposób, aby chronić dane osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, którzy nie są reprezentowani przez ten związek. Więcej>>

Przed sporządzeniem arkusza organizacyjnego szkoły dyrektor powinien zebrać potrzebne dane. Więcej>>

Jeśli po zatwierdzeniu arkusza organizacyjnego okazało się, że szkoła będzie w nowym roku szkolnym zatrudniała nadmierną ilość nauczycieli, redukcja etatów może nastąpić tylko na podstawie porozumienia stron zawartego pomiędzy nauczycielem, a dyrektorem szkoły. Więcej>>