Badanie będzie realizowane w ramach projektu "Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.1.1.: Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty".
Dwuetapowe badanie eksperci z IBE rozpoczną od analizy danych przeprowadzonych w okresie od lipca do września 2011 roku na terenie 16 województw.
Przeprowadzona analiza posłuży do wytypowania 50 ośrodków, które zostaną poddane głębszym badaniom.
Drugi etap badania będzie polegał na obserwacji realizowanych zajęć przyrodniczych w wybranych ośrodkach oraz analizie dokumentacji tych zajęć.
Zdaniem IBE badanie ma określić, na ile oferta zajęć przyrodniczych skierowana przez ośrodki edukacji pozaformalnej do grup uczniów pod opieką nauczyciela "może przyczyniać się do kształtowania i rozwijania istotnej w edukacji przyrodniczej umiejętności rozumowania naukowego, w tym umiejętności opisanych celami kształcenia podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych.
Wyniki badania mają pomóc w wypracowaniu rozwiązań metodycznych i merytorycznych służących rozwijaniu umiejętności rozumowania naukowego spójnego z ideą NPP.
Realizacją badania zajmie się firma Millward Brown SMG/KRC, która wygrała w postępowaniu przetargowym.

Źródło: eduentuzjasci.pl, stan z dnia 18 stycznia 2012 r.