Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o zatrudnienie w naszej szkole przedstawił akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na nieaktualnym druku. W dniu 21 czerwca 2007 r. został wydany akt na wzorze MEN-II/139 w treści.... Na podstawie art. 9b ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239 i Nr 22, poz. 291) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 19, poz. 239)
Czy taki akt zachowuje ważność?
Kto powinien sprostować błędnie wydany akt, skoro nauczyciel nie pracuje już w szkole, która wydała akt.

Akt nadania stopnia awansu zawodowego jest decyzją administracyjną, jeśli został wydany niezgodnie z obowiązującym w dacie wydania wzorem, to nie oznacza, że sama decyzja stała się nieważna. Decyzją była by nieważna tylko wówczas, jeśli została by wydana z rażącym naruszeniem prawa. Jednak stwierdzenie nieważności decyzji musi być poprzedzone przeprowadzeniem przez organ wyższego stopnia (w tym wypadku przez organ prowadzący szkołę) odrębnego postępowania administracyjnego. Sprostowania błędnie wydanego aktu powinien dokonać organ, który ten akt wydał czyli dyrektor szkoły, w której nauczyciel był zatrudniony w dniu nadania stopnia nauczyciela kontraktowego. Wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego nauczycieli określone zostały w załączniku do rozporządzenia w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. W czerwcu 2007 r. wzór aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego był określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593).

Uzasadnienie
 Postępowanie w sprawie nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego jest dwuinstancyjnym postępowaniem administracyjnym, kończącym się wydaniem ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie nadania (lub odmowy nadania) stopnia awansu zawodowego. Przepisy rozdziału 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 191) - dalej KN, regulujące tryb nadawania stopnia awansu zawodowego nauczycieli, a w szczególności art. 9b ust. 4 i 6 KN stanowią, iż nadanie (lub odmowa nadania) stopnia awansu zawodowego następuje w formie decyzji administracyjnej. Taką decyzja jest akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego.
Postępowanie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej o nadaniu lub odmowie nadania nauczycielowi stopnia awansu, dlatego w postępowaniu tym obowiązują procedury określone w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) - dalej k.p.a., a akt nadania stopnia awansu zawodowego jest decyzją administracyjną.

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>@page_break@Zgodnie z przepisami art. 107 k.p.a. decyzja o nadaniu stopnia awansu zawodowego powinna zawierać: oznaczenie organu który wydał decyzję, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. Wzory aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli określone zostały w załącznikach do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393). Natomiast w czerwcu 2007 r. wzór aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego był określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593).
Zgodnie z art. 156 § 1 pkt 2 oraz art. 157 § 1 k.p.a. organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Właściwy do stwierdzenia nieważności decyzji w przypadkach wymienionych w art. 156 jest organ wyższego stopnia, a gdy decyzja wydana została przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze - ten organ.
Należy jednak dodać, iż postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji jest postępowaniem nadzwyczajnym. Nie wystarczy powołanie się w nim na okoliczność naruszenia prawa, jak w postępowaniu zwykłym, ale istnieje konieczność wykazania wady kwalifikowanej. Zgodnie z ustalonym orzecznictwem sądów administracyjnych i Sądu Najwyższego, a także poglądami doktryny, rażące naruszenie prawa jest zjawiskiem o wyjątkowym charakterze. Jego wyjątkowość wynika stąd, że prowadzi w konkretnej sprawie do odstąpienia od ogólnej zasady stabilności decyzji ostatecznych. Dlatego ocena stopnia naruszenia prawa przez organ wydający decyzję wymaga wszczęcia postępowania administracyjnego oraz umożliwienia nauczycielowi udziału w tym postępowaniu (zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. ).
Zgodnie natomiast z art. 113 § 1 k.p.a . organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.
Niemniej jednak w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących awansu, wymagających rozstrzygnięcia prawnego należy zawrócić się z prośbą o rozstrzygnięcie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą. Ponieważ zgodnie z przepisami art. 9h ust. 1 pkt 1 KN nadzór nad czynnościami podejmowanymi w postępowaniu o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego przez dyrektorów szkół, organy prowadzące szkoły i komisje, o których mowa w art. 9g ust. 1 i 2 KN – sprawuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>