Pytanie użytkownika LEX BHP: Czy kandydat do pracy, który w drodze do lekarza w celu przeprowadzenia badań wstępnych lekarskich, uległ wypadkowi, powinien zgłosić ten fakt przyszłemu pracodawcy, z którym nie ma jeszcze zawartej umowy o pracę? Czy ten pracodawca ma obowiązek wdrożyć procedurę postępowania powypadkowego?

Odpowiedź

Stosownie do postanowień art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej u.u.w.), za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

 

Ponadto, zgodnie z art. 57b ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. Jednakże uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy, mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Aby jednak konkretne zdarzenie wypadkowe mogło zostać uznane za wypadek przy pracy bądź w drodze do pracy lub z pracy, musi nastąpić w okresie ubezpieczenia wypadkowego lub odpowiednio rentowego pracownika, a więc w czasie, gdy poszkodowany jest objęty ubezpieczeniem w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. Osoba będąca dopiero kandydatem ma pracownika nie podlega takiemu ubezpieczeniu, bowiem będzie nim objęta dopiero z chwilą rozpoczęcia pracy i zgłoszenia przez przyszłego pracodawcę do ubezpieczenia. Tym samym wszelkie zdarzenia w drodze z domu do (i z) siedziby potencjalnego pracodawcy na wstępne badania profilaktyczne itp., nie będą objęte żadnym ubezpieczeniem wynikającym z przepisów.