Pytanie użytkownika LEX Budownictwo: Czy można wybudować obiekt „okrakiem” na dwóch działkach, do których inwestor posiada różny tytuł prawny?

Odpowiedź

Zgodnie z art. 3 pkt 11 ustawy - Prawo budowlane prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane to tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.

 


Nie jest przeszkodą, aby inwestor legitymował się tytułem prawnym do nieruchomości wynikającym z różnych źródeł, np. z użytkowania wieczystego oraz ze stosunku zobowiązaniowego, jeśli jest to konieczne, aby wykazać prawo do gruntu na wszystkich działkach, na których planuje się prowadzenie robót budowlanych.

W myśl art. 33 ust. 2 pkt 2 pr. bud. do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć m.in. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie takie powinno zostać złożone zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.

W razie spełnienia wymagań określonych w art. 35 ust. 1 pr. bud. oraz w sytuacji złożenia oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, organ administracji architektoniczno-budowlanej nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę – zob. art. 35 ust. 4 pr. bud.