Oczywiście, światłowód spełnia wszelkie kryteria co do kwalifikacji przedsięwzięcia bez konieczności dokonywania pozwolenia na budowę, jednak - co do samej pojemności stanów faktycznych - nie można wykluczyć przypadku, w którym sama specyfika położenia światłowodu i związane z tym dodatkowe prace wymagać będą pozwolenia na budowę.

Zgodnie z artykułem 29 ust. 1 pkt 20 ustawy - Prawo budowlane (dalej pr. Bud) pozwolenia na budowę nie wymaga budowa przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych.


Ponadto - w myśl art. 29a pr. bud. budowa przyłączy, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 pr. bud., oraz stacji ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 27 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Do budowy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się, jeżeli inwestor dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 30 pr. bud.

 

Jeżeli projektowany światłowód stanowi w istocie przyłącze telekomunikacyjne, jego wykonanie nie będzie wiązało się z koniecznością uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę ani też dokonania zgłoszenia. Jeżeli natomiast światłowód stanowić będzie większą niż przyłączeniowa konstrukcję, konieczne będzie pozwolenie na budowę. Tak m.in. PNK-I.4131.1210.2012, rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego, Łódzk. 2012/4261  -  rozstrzygnięcie nadzorcze z 30.11.2012 r.; "Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych wymaga, stosownie do art. 29a ust. 1 pr. bud. jedynie sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Przepisy pr. bud. odsyłają przy budowie przyłączy do ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Przepisy tej ustawy nie wprowadzają wymogu przedstawienia stanu prawnego nieruchomości, czy też tytułu prawnego do nieruchomości. Obowiązek taki nie wynika również z pr. bud., bowiem budowa przyłączy nie wymaga pozwolenia na budowę".