Drukuj
Dz.U.2017.988
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 8 maja 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb
Na podstawie art. 15 ust. 10 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. poz. 638 oraz z 2015 r. poz. 279) w załączniku nr 12 w § 8 w ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 1:
a) w lit. d wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"posiłki wydaje się po upływie minimum 5 godzin od umieszczenia nieletniego w izbie, w następujących godzinach i proporcjach:",

b) w lit. g średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu:

"h) w uzasadnionych przypadkach nieletniemu można wydać posiłek przed upływem 5 godzin od umieszczenia go w izbie;";

2) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) niezwłocznie, na jego żądanie, kontakt z rodzicem albo opiekunem lub z obrońcą;".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).