Drukuj
Dz.U.2017.266
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 7 lutego 2017 r.
w sprawie badań okresowych i kontrolnych funkcjonariuszy Straży Granicznej
Na podstawie art. 75c ust. 16 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1643, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60 i 244) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) rodzaj i zakres badań okresowych;
2) wzór skierowania na badania okresowe i kontrolne;
3) wzór orzeczenia lekarskiego.
§  2. 
1.  Zakres podstawowy badań okresowych oraz ich rodzaje dla funkcjonariuszy Straży Granicznej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Zakres rozszerzony badań okresowych oraz ich rodzaje dla funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę:
1) w strzeżonych ośrodkach, aresztach dla cudzoziemców, pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach doprowadzeń cudzoziemców oraz dla funkcjonariuszy Straży Granicznej przyjmujących wnioski cudzoziemców o ochronę międzynarodową jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
2) w wydziałach realizacji i zabezpieczenia działań oraz na stanowisku pirotechników jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
3) w warunkach morskich na jednostkach pływających Straży Granicznej, w laboratorium kryminalistycznym, jako eksperci kryminalistyczni, radiometryści i kierujący pojazdami służbowymi oraz pełniący służbę w warunkach narażenia na inne czynniki szkodliwe i uciążliwe jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  3.  Wzór skierowania na badania okresowe lub kontrolne jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
§  4.  Wzór orzeczenia lekarskiego jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAKRES PODSTAWOWY BADAŃ OKRESOWYCH ORAZ ICH RODZAJE DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ

Rodzaj

badań

okresowych

Zakres badań okresowych
12
Lekarskiebadanie ogólne przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych
Laboratoryjnemorfologia z rozmazem, badanie ogólne moczu, glukoza, cholesterol/lipidogram*)
DiagnostyczneRTG klatki piersiowej, EKG spoczynkowe
*) Lipidogram w przypadku funkcjonariusza kierowanego na badania okresowe po ukończeniu przez niego 40 roku życia.
ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAKRES ROZSZERZONY BADAŃ OKRESOWYCH ORAZ ICH RODZAJE DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W STRZEŻONYCH OŚRODKACH, ARESZTACH DLA CUDZOZIEMCÓW, POMIESZCZENIACH DLA OSÓB ZATRZYMANYCH, KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH WŁAŚCIWYCH W SPRAWACH DOPROWADZEŃ CUDZOZIEMCÓW ORAZ DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ PRZYJMUJĄCYCH WNIOSKI CUDZOZIEMCÓW O OCHRONĘ MIĘDZYNARODOWĄ

Lp.Rodzaj służbyRodzaj badań okresowychZakres badań okresowych
1234
1Służba w:

- strzeżonym ośrodku,

- areszcie dla cudzoziemców,

- pomieszczeniach dla osób zatrzymanych,

- komórkach doprowadzeń cudzoziemców (z wyjątkiem stanowisk bez bezpośredniego kontaktu

z cudzoziemcami)

lekarskiebadanie ogólne przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych*)
laboratoryjnemorfologia z rozmazem*) i płytki, badanie ogólne moczu*), glukoza*), bilirubina, ALAT, cholesterol*), przeciwciała HCV, przeciwciała HIV, przeciwciała anty-HBs (u osób szczepionych przeciw WZW B jednorazowo w okresie 3 lat lub więcej po zakończeniu szczepienia)
diagnostyczneRTG klatki piersiowej*), EKG spoczynkowe*), konsultacja psychologiczna
lekarskie rocznebadanie ogólne przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych*)
diagnostyczne roczneRTG klatki piersiowej*) lub szybki test na obecność gruźlicy typu IGRA (T-Spot TB lub Quantiferon)
2Funkcjonariusze przyjmujący wnioski cudzoziemców o ochronę międzynarodowąlekarskiebadanie ogólne przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych*)
laboratoryjnemorfologia z rozmazem*) i płytki, badanie ogólne moczu*), glukoza*), bilirubina, ALAT, cholesterol*), przeciwciała HCV, przeciwciała HIV, przeciwciała anty-HBs (u osób szczepionych przeciw WZW B jednorazowo w okresie 3 lat lub więcej po zakończeniu szczepienia)
diagnostyczneRTG klatki piersiowej*), EKG spoczynkowe*), konsultacja psychologiczna
*) Nie zachodzi potrzeba wykonania badania w przypadku realizacji badań wynikających z załącznika nr 1.
ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZAKRES ROZSZERZONY BADAŃ OKRESOWYCH ORAZ ICH RODZAJE DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W WYDZIAŁACH REALIZACJI I ZABEZPIECZENIA DZIAŁAŃ ORAZ NA STANOWISKU PIROTECHNIKÓW

Rodzaj badań okresowychZakres badań okresowych
12
Lekarskiebadanie ogólne przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych*), badanie okulistyczne**), laryngologiczne**) i neurologiczne**)
Laboratoryjnemorfologia z rozmazem*), badanie ogólne moczu*), glukoza*), lipidogram*)
DiagnostyczneRTG klatki piersiowej*) EKG spoczynkowe*) i wysiłkowe, audiogram, spirometria, konsultacja psychologiczna
*) Nie zachodzi potrzeba wykonania badania w przypadku realizacji badań wynikających z załącznika nr 1.

**) Badanie przez lekarza posiadającego specjalizację w podanej dziedzinie medycyny.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

ZAKRES ROZSZERZONY BADAŃ OKRESOWYCH ORAZ ICH RODZAJE DLA FUNKCJONARIUSZY STRAŻY GRANICZNEJ PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ W WARUNKACH MORSKICH NA JEDNOSTKACH PŁYWAJĄCYCH STRAŻY GRANICZNEJ, W LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNYM, JAKO EKSPERCI KRYMINALISTYCZNI, RADIOMETRYŚCI I KIERUJĄCY POJAZDAMI SŁUŻBOWYMI ORAZ PEŁNIĄCY SŁUŻBĘ W WARUNKACH NARAŻENIA NA INNE CZYNNIKI SZKODLIWE I UCIĄŻLIWE

Rodzaj narażenia lub nazwa stanowiska służbowegoRodzaj badań okresowychZakres badań okresowych
123
- Radiometrysta

- Promieniowanie jonizujące

- Promieniowanie i pola elektromagnetyczne

- Promieniowanie optyczne

lekarskiebadanie ogólne przez uprawnionego do badań profilaktycznych z oceną stanu skóry, badanie okulistyczne**) z oceną soczewek, badanie neurologiczne**)
laboratoryjnemorfologia z rozmazem*) i płytki, retikulocyty
Ekspert kryminalistyczny i funkcjonariusz pełniący służbę w laboratorium kryminalistycznymlekarskiebadanie ogólne przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych ze zwróceniem uwagi na układ oddechowy, skórę i spojówki, badanie neurologiczne**) i laryngologiczne**)
diagnostycznemorfologia z rozmazem*) i płytki, ALAT, kreatynina, przeciwciała HCV, przeciwciała HIV, przeciwciała anty-HBs (u osób szczepionych przeciw WZW B jednorazowo w okresie 3 lat lub więcej po zakończeniu szczepienia)
Funkcjonariusze pełniący służbę w warunkach morskich na jednostkach pływających Straży Granicznejlekarskiebadanie ogólne przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych*), badanie okulistyczne**) (ostrość wzroku do bliży i do dali, pole widzenia, widzenie stereoskopowe, rozpoznanie barw), badanie laryngologiczne**) (badanie akumetryczne, audiometryczne, badanie narządu równowagi - próby statyczno-dynamiczne), badanie neurologiczne**)
laboratoryjnemorfologia z rozmazem*), ogólne moczu*), glukoza*), lipidogram*), bilirubina, GGTP, ALAT
diagnostycznekonsultacja psychologiczna wraz z badaniem sprawności psychomotorycznej (w tym widzenie zmierzchowe, wrażliwość na olśnienie), RTG klatki piersiowej*), EKG spoczynkowe*), spirometria
Kierowanie pojazdami służbowymidiagnostycznewidzenie zmierzchowe, wrażliwość na olśnienie
Obsługa monitora ekranowego powyżej połowy dobowego wymiaru czasulekarskiebadanie okulistyczne**)
Hałaslekarskiebadanie ogólne przez lekarza profilaktyka*), otolaryngologiczne**)
diagnostyczneRTG klatki piersiowej*), audiogram
*) Nie zachodzi potrzeba wykonania badania w przypadku realizacji badań wynikających z załącznika nr 1.

**) Badanie przez lekarza posiadającego specjalizację w podanej dziedzinie medycyny.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

...............................................................

.......................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej Straży Granicznej)

(miejscowość, data)

Badanie należy wykonać w terminie

do dnia ............................................ r.

SKIEROWANIE NA BADANIE

okresowe/kontrolne*) funkcjonariusza Straży Granicznej

Na podstawie art. 75c ust. 6 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1643, z późn. zm.) kieruję na badanie lekarskie:

Pana/Panią*) ............................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL ..........................................................................................................................................................

zamieszkałego(-łą) ...................................................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

pełniącego(-cą) służbę na stanowisku służbowym ................................................. w ............................................

(nazwa komórki organizacyjnej)

Opis warunków pełnienia służby**): ....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Informacje o występowaniu na stanowisku służbowym czynników szkodliwych lub uciążliwych lub innych

wynikających z warunków pełnienia służby, w tym:

1)czynniki fizyczne (należy podać czas narażenia i wyniki pomiarów)*):

a)hałas ......................................................................................................................................................,

b)promieniowanie i pole elektromagnetyczne ..........................................................................................,

c)inne: ....................................................................................................................................................;

2)czynniki chemiczne (należy podać czas narażenia i wyniki pomiarów)*): ..................................................;

3)czynniki biologiczne*):

a)HCV,

b)HIV,

c)wirus kleszczowego zapalenia mózgu,

d)inne: .......................................................................................................................................................;

4)czynniki psychofizyczne*):

a)stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi,

b)stanowisko decyzyjne i związane z odpowiedzialnością,

c)zagrożenia wynikające z narażenia życia,

d)służba przy obsłudze monitorów ekranowych (liczba godzin obsługi monitora ekranowego .............),

e)służba na wysokości,

f)służba zmianowa/nocna*),

g)służba fizyczna wymagająca dużego wysiłku:

- dźwiganie ciężarów - (do ilu kg?) .....................................................................................................,

- wydatek energetyczny - ilość kcal/8 godz. - wyniki badania/pomiaru*) ..........................................,

h)praca w wymuszonej pozycji,

i)inne: ...................................................................................................................................................;

5)inne czynniki: .............................................................................................................................................. .

Łączna liczba czynników wskazanych w pkt 1-5:

Sprawdzono pod względem czynników szkodliwych

lub uciążliwych na stanowisku służbowym

.................................................................

..........................................................................

(pieczęć i podpis wystawiającego skierowanie)

(pieczątka i podpis przedstawiciela komórki ds. BHP)

_________________

*)Niepotrzebne skreślić.

**)Należy opisać rodzaj służby, podstawowe czynności wykonywane na stanowisku, sposób i czas ich wykonywania.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

.....................................................................................................

(oznaczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lekarskie)

Rodzaj badania lekarskiego

okresowe/kontrolne*) funkcjonariusza Straży Granicznej

ORZECZENIE LEKARSKIE nr ............../20...... r.

wydane na podstawie skierowania na badanie z dnia ..............................

W wyniku badania lekarskiego i oceny narażeń występujących na stanowisku służbowym, stosownie

do art. 75c ust. 8 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r.

poz. 1643, z późn. zm.), orzeka się, że:

Pan/Pani*) .......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL .................................................................................................................................................

zamieszkały(-ła) w .........................................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

pełniący(-ca) służbę na stanowisku służbowym .............................. w .........................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej Straży Granicznej)

1)wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych jest zdolny(-na) do pełnienia służby na zajmowanym

stanowisku służbowym, w warunkach służby opisanych w skierowaniu na badanie*);

2)wobec istnienia przeciwwskazań zdrowotnych jest niezdolny(-na) do pełnienia służby na

zajmowanym stanowisku służbowym w warunkach służby opisanych w skierowaniu na badanie*).

Data następnego badania lekarskiego .......................................................................................................... .

Uwagi lekarza: ............................................................................................................................................. .

....................................................................................................................................

(miejscowość, data)(pieczątka i podpis lekarza przeprowadzającego badanie - uprawnionego

do wykonywania zadań służby medycyny pracy)

____________________

*) Niepotrzebne skreślić.

Pouczenie:

1.Funkcjonariusz Straży Granicznej lub przełożony może w terminie 7 dni od dnia otrzymania orzeczenia

lekarskiego wnieść na piśmie odwołanie wraz z jego uzasadnieniem za pośrednictwem lekarza, który je

wydał, do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi są:

1)wojewódzki ośrodek medycyny pracy właściwy ze względu na miejsce pełnienia służby funkcjonariusza

Straży Granicznej;

2)instytut badawczy w dziedzinie medycyny pracy lub Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej

i Tropikalnej w Gdyni, jeżeli odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego przez lekarza

zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.

2.Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwołania jest ostateczne.

3.Orzeczenie lekarskie jest wydawane w dwóch egzemplarzach, jeden otrzymuje osoba badana, drugi

jednostka organizacyjna Straży Granicznej, w której skierowany na badanie funkcjonariusz Straży

Granicznej pełni służbę.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).